YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

Kanun No.6458

Kabul Tarihi: 4/4/2013

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Geri Gönderme Yasağı

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ

Закон № 6458

Дата принятия: 4/4/2013

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Цель, сфера действия, определения и запрет на выдворение

ЧАСТЬ ОДНА

Цель, сфера действия и определения

Цель

СТАТЬЯ 1 — (1) Целью настоящего Закона является регулирование процедур и принципов, касающихся въезда в Турцию, пребывания в ней и выезда из нее иностранцев, а также объема и осуществления защиты, предоставляемой иностранцам, ищущим защиты в Турции, и создания, обязанностей, полномочий и ответственности Главного управления по управлению миграцией при Министерстве внутренних дел.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar ile özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Сфера применения

СТАТЬЯ 2 — (1) Настоящий закон охватывает вопросы и процедуры, касающиеся иностранцев; международную защиту, предоставляемую по индивидуальным запросам иностранцев на границах, пограничных заставах или на территории Турции; временную защиту, предоставляемую в срочном порядке иностранцам, которые не могут вернуться в страну, которую они были вынуждены покинуть, и которые массово прибывают в Турцию; а также создание, обязанности, полномочия и ответственность Генерального управления по делам миграции.

(2) При осуществлении настоящего Закона сохраняются положения международных соглашений, участником которых является Турция, и положения специальных законов.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu,

b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer ülkeleri,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş olan kişiyi,

e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi,

f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye’ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıyı,

g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

h) Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini,

ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı,

i) İkamet adresi: Türkiye’de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri,

j) İkamet izni: Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini,

k) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya büyükelçilik konsolosluk şubelerini,

l) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi,

m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu,

n) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi,

o) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış için belirlenen sınır geçiş noktasını,

ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde Genel Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz edilmesi mümkün olmayan kararı,

p) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi,

r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü,

s) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini,

ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi,

t) Vize: Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izni,

u) Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi,

ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,

v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını,

ifade eder.

Определения

СТАТЬЯ 3 — (1) При осуществлении настоящего закона

a) Члены семьи: Супруг, несовершеннолетний ребенок и находящийся на иждивении взрослый ребенок заявителя или обладателя статуса международной защиты,

b) Европейские страны: Страны, являющиеся членами Совета Европы, и другие страны, которые будут определены Советом Министров,

c) Министр: Министр внутренних дел,

ç) Министерство: Министерство внутренних дел,

d) Заявитель: Лицо, которое подало заявление о предоставлении международной защиты и чье заявление еще не завершено,

e) Ребенок: Лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста и не достигшее половой зрелости,

f) Поручитель: гражданин Турции или иностранец, законно находящийся в Турции, который берет на себя расходы иностранцев, прибывающих в Турцию с целью воссоединения семьи, и который указан в качестве основания для подачи заявления заявителями вида на жительство,

g) Генеральный директор Генеральный директор по управлению миграцией,

ğ) Генеральный директорат Генеральный директорат по управлению миграцией,

h) Контроль на въезде и выезде: Операции по контролю на пограничных заставах,

ı) Миграция: Регулярная миграция, под которой понимается въезд иностранцев в Турцию, пребывание в ней и выезд из нее законным путем; нелегальная миграция, под которой понимается въезд иностранцев в Турцию, пребывание в ней, выезд из нее и несанкционированная работа в Турции незаконным путем; и международная защита,

i) Адрес проживания: Место, зарегистрированное в системе регистрации адресов в Турции,

j) Вид на жительство: Разрешение, выданное на пребывание в Турции,

k) Консульство: консульства, консульские учреждения или консульские отделения посольств Турецкой Республики,

l) Лица с особыми потребностями: Заявитель или обладатель статуса международной защиты, являющийся несопровождаемым несовершеннолетним, инвалидом, пожилым человеком, престарелым, беременной женщиной, одинокой матерью или отцом с сопровождающим ребенком или лицом, подвергшимся пыткам, сексуальному нападению или другому серьезному психологическому, физическому или сексуальному насилию,

m) Несопровождаемый несовершеннолетний: ребенок, который прибывает в Турцию или остается несопровождаемым после въезда в Турцию без сопровождения взрослого, ответственного за него по закону или обычаю, если только он/она не передан под эффективную опеку ответственного лица,

n) Проездной документ: Документ, заменяющий паспорт,

o) Пересечение границы: Пункт пересечения границы, определенный решением Совета министров для въезда в Турцию и выезда из нее,

ö) Окончательное решение: Решение, относящееся к ходатайству заявителя или статусу обладателя статуса международной защиты; решение, вынесенное Генеральным Директоратом в случае, если не подана административная апелляция и не подана судебная апелляция, или решение, которое не может быть обжаловано в результате судебной апелляции,

p) Конвенция Конвенция о статусе беженцев от 28/7/1951 года с поправками, внесенными Протоколом о статусе беженцев 1967 года,

r) Международная защита: Статус беженца, условного беженца или дополнительной защиты,

s) Страна гражданства: Страна гражданства иностранца или, в случаях, когда иностранец имеет более одного гражданства, каждая из стран гражданства,

ş) Лицо без гражданства: Лицо, которое не связано гражданством ни с одним государством и считается иностранцем,

t) Виза: Разрешение на пребывание или транзит в Турции на срок не более девяноста дней,

u) Освобождение от визы: Соглашение, которое устраняет необходимость получения визы,

ü) Иностранец Лицо, не имеющее гражданства Турецкой Республики,

v) Идентификационный номер иностранца: Идентификационный номер, присваиваемый иностранцам в соответствии с Законом об услугах населению от 25/4/2006 под номером 5490,

означает.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Gönderme Yasağı

Geri gönderme yasağı

MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

ЧАСТЬ ДВА

Запрет на выдворение

Запрет на выдворение

СТАТЬЯ 4 — (1) Ни одно лицо, на которое распространяется действие настоящего Закона, не может быть выслано в место, где оно будет подвергнуто пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению либо где его жизни или свободе будет угрожать опасность по причине его расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.

İKİNCİ KISIM

Yabancılar

BİRİNCİ BÖLÜM

Türkiye’ye Giriş ve Vize

Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış

MADDE 5 – (1) Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır.

Belge kontrolü

MADDE 6 – (1) Yabancı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge ya da belgelerini, Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışlarda görevlilere göstermek zorundadır.

(2) Sınır geçişlerine ilişkin belge kontrolleri, taşıtlarda seyir hâlinde de yerine getirilebilir.

(3) Havalimanlarının transit alanlarını kullanan yabancılar, yetkili makamlarca kontrole tabi tutulabilirler.

(4) Türkiye’ye girişlerde, yabancının 7 nci madde kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, kapsamlı kontrole tabi tutulması gerekli görülenler en fazla dört saat bekletilebilir. Yabancı, bu süre içerisinde her an ülkesine dönebileceği gibi dört saatlik süreyle sınırlı kalmaksızın ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir. Kapsamlı kontrol işlemlerine dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

ЧАСТЬ ДВА

Иностранцы

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Въезд в Турцию и виза

Въезд в Турцию и выезд из Турции

СТАТЬЯ 5 — (1) Въезд в Турцию и выезд из Турции осуществляются через пограничные ворота по действительным паспортам или документам, заменяющим паспорт.

Контроль документов

СТАТЬЯ 6 — (1) Иностранец обязан предъявить свой паспорт или документ или документы, заменяющие паспорт, должностным лицам при въезде в Турцию и выезде из нее.

(2) Контроль документов, связанных с пересечением границы, может также осуществляться во время движения транспортных средств.

(3) Иностранцы, пользующиеся транзитными зонами аэропортов, могут быть подвергнуты контролю со стороны компетентных органов.

(4) При въезде в Турцию проверяется, подпадает ли иностранец под действие статьи 7.

(5) В рамках реализации данной статьи лица, которые считаются необходимыми для всестороннего контроля, могут быть задержаны максимум на четыре часа. Иностранец может вернуться в свою страну в любое время в течение этого периода или может ожидать завершения процедур, связанных с допуском в страну, не ограничиваясь четырехчасовым периодом. Процедуры и принципы, касающиеся процедур комплексного контроля, регулируются нормативным актом.

Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar

MADDE 7 – (1) Aşağıdaki yabancılar, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyerek geri çevrilir:

a) Pasaportu, pasaport yerine geçen belgesi, vizesi veya ikamet ya da çalışma izni olmayanlar ile bu belgeleri veya izinleri hileli yollarla edindiği veya sahte olduğu anlaşılanlar

b) Vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

c) 15 inci maddenin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, vize muafiyeti kapsamında olsalar dahi, 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan yabancılar

(2) Bu maddeyle ilgili olarak yapılan işlemler, geri çevrilen yabancılara tebliğ edilir. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Иностранцы, которым не будет разрешен въезд в Турцию

СТАТЬЯ 7 — (1) Следующим иностранцам не разрешается въезд в Турцию, и они должны быть возвращены обратно

a) не имеющие паспорта, документа, заменяющего паспорт, визы, разрешения на проживание или работу, либо получившие эти документы или разрешения обманным путем или уличенные в подделке

b) Не имеющие паспорта или документа, заменяющего паспорт, в течение не менее шестидесяти дней после истечения срока действия визы, визового освобождения или вида на жительство

c) без ущерба для второго абзаца статьи 15, иностранцы, перечисленные в первом абзаце статьи 15, даже если они подпадают под действие освобождения от визы.

(2) Действия, предпринятые в соответствии с настоящей статьей, должны быть доведены до сведения иностранцев, которым было отказано в возвращении. Уведомление должно включать информацию о том, как иностранцы могут эффективно реализовать свое право на обжалование решения и другие законные права и обязанности в этом процессе.

Uluslararası koruma başvurusuna ilişkin uygulama

MADDE 8 – (1) 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan şartlar, uluslararası koruma başvurusu yapmayı engelleyici şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

Türkiye’ye giriş yasağı

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.

(2) Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.

(3) Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.

(4) Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi bir yılı geçemez.

(5) 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.

(6) Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.

(7) Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.

Ходатайство о международной защите

СТАТЬЯ 8 — (1) Условия, изложенные в статьях 5, 6 и 7, не должны толковаться или применяться таким образом, чтобы препятствовать ходатайству о международной защите.

Запрет на въезд в Турцию

СТАТЬЯ 9 — (1) Генеральный директорат может запретить въезд иностранцам, которые находятся за пределами Турции, но чей въезд в Турцию считается неудобным с точки зрения общественного порядка, общественной безопасности или здоровья населения, учитывая при необходимости мнение соответствующих государственных учреждений и организаций.

(2) Въезд в Турцию иностранцев, депортированных из Турции, должен быть запрещен Генеральным управлением или губернаторствами.

(3) Срок действия запрета на въезд в Турцию составляет не более пяти лет. Однако в случае серьезной угрозы общественному порядку или общественной безопасности этот срок может быть увеличен Генеральным директоратом максимум на десять лет.

(4) Для иностранцев, у которых истекает срок действия визы или вида на жительство и которые обращаются в губернаторства с просьбой покинуть Турцию до того, как эта ситуация будет определена компетентными органами и в отношении них будет принято решение о депортации, срок запрета на въезд в Турцию не должен превышать одного года.

(5) Среди лиц, которым предложено покинуть Турцию в соответствии со статьей 56, запрет на въезд не может быть наложен на тех, кто своевременно покинет страну.

(6) Генеральный директорат может отменить запрет на въезд или разрешить иностранцу въезд в Турцию на определенный период времени, при условии, что запрет на въезд будет сохранен.

(7) По соображениям общественного порядка или общественной безопасности Генеральный директорат может обусловить въезд некоторых иностранцев в страну предварительным разрешением.

Türkiye’ye giriş yasağının tebliği

MADDE 10 – (1) Giriş yasağına ilişkin tebligat, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olan yabancılara Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili makam tarafından, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan yabancılara ise valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Уведомление о запрете на въезд в Турцию

СТАТЬЯ 10 — (1) Уведомление о запрете на въезд должно быть сделано компетентным органом на пограничных заставах, когда иностранцы, подпадающие под действие первого пункта Статьи 9, прибывают для въезда в Турцию, и губернаторствами для иностранцев, подпадающих под действие второго пункта Статьи 9. В уведомлении также должно быть указано, каким образом иностранцы могут эффективно воспользоваться своим правом на обжалование решения, а также их другие юридические права и обязанности в этом процессе.

Vize zorunluluğu, vize başvurusu ve yetkili makamlar

MADDE 11 – (1) Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliş amaçlarını da belirten vize alarak gelirler. Vizenin veya vize muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez.

(2) Vize başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuruların usulüne uygun olarak yapılması gerekir.

(3) Vizeler, Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz.

(4) Vizeler,konsolosluklarca, istisnai durumlarda ise sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Konsolosluklara yapılan başvurular doksan gün içinde sonuçlandırılır.

(5) Yabancı ülke diplomatlarına, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerince resen vize verilebilir. Bu vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler harca tabi değildir.

(6) Ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak vize verilmesinde yarar görülen yabancılara, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilerince resen vize verilebilir. Bu amaçla verilen vizeler, genel vize verme usulüne uygun olarak Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığına derhâl bildirilir. Bu vizeler harca tabi değildir.

(7) Vize türlerine ve işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Визовые требования, порядок получения визы и органы власти

СТАТЬЯ 11 — (1) Иностранцы, которые будут находиться в Турции до девяноста дней, должны получить визу в консульствах страны, гражданами которой они являются или законно проживают, с указанием цели своего пребывания. Продолжительность пребывания в Турции по визе или освобождению от визы не должна превышать девяносто дней в каждых ста восьмидесяти днях.

(2) Для того чтобы заявления на получение визы были приняты к рассмотрению, они должны быть поданы надлежащим образом.

(3) Визы не дают абсолютного права на въезд в Турцию.

(4) Визы выдаются консульствами и, в исключительных случаях, губернаторствами, к которым примыкают пограничные заставы. Заявления, поданные в консульства, должны быть рассмотрены в течение девяноста дней.

(5) Иностранные дипломаты могут получать визы ex officio в посольствах Турецкой Республики. Об этих визах немедленно сообщается в Министерство и Министерство иностранных дел в соответствии с общей процедурой выдачи виз. Эти визы не облагаются сборами.

(6) В исключительных случаях визы могут выдаваться послами Турецкой Республики ex officio иностранцам, для которых выдача визы считается выгодной с учетом интересов страны. О визах, выданных с этой целью, незамедлительно сообщается в Министерство и Министерство иностранных дел в соответствии с общим порядком выдачи виз. Эти визы не облагаются сборами.

(7) Процедуры и принципы, касающиеся типов и порядка выдачи виз, регулируются нормативным актом.

Vize muafiyeti

MADDE 12 – (1) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmaz:

a) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ya da Bakanlar Kurulu kararıyla vizeden muaf tutulan ülkelerin vatandaşları

b) Türkiye’ye giriş yapacağı tarih itibarıyla, geçerli ikamet veya çalışma izni bulunanlar

c) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesine göre verilmiş ve geçerliliklerini yitirmemiş yabancılara mahsus damgalı pasaport sahipleri

ç) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olduğu anlaşılanlar

(2) Aşağıda sayılan yabancılardan Türkiye’ye girişte vize şartı aranmayabilir:

a) Mücbir nedenlerle, Türk hava ve deniz limanlarını kullanmak zorunda kalan taşıtlardaki yabancılardan liman şehrine çıkacak kişiler

b) Deniz limanlarına gelip, yetmiş iki saati geçmemek kaydıyla, liman şehrini veya civar illeri turizm amaçlı gezecek kişiler

Освобождение от визы

СТАТЬЯ 12 — (1) Иностранцам, перечисленным ниже, не требуется виза для въезда в Турцию:

a) Граждане стран, освобожденных от визовых требований в соответствии с соглашениями, участником которых является Турецкая Республика, или решением Совета Министров

б) лица, имеющие действующее разрешение на проживание или работу на дату въезда в Турцию

c) обладатели заграничных паспортов с печатью, выданных в соответствии со статьей 18 Закона о паспортах № 5682 от 15/7/1950 г. и срок действия которых не истек

ç) те, кто подпадает под действие статьи 28 Закона о гражданстве Турции № 5901 от 29/5/2009.

(2) Следующим иностранцам не требуется виза для въезда в Турцию

a) Иностранцы, находящиеся на борту транспортных средств, которые вынуждены использовать турецкие воздушные и морские порты из-за форс-мажорных обстоятельств, и направляющиеся в портовый город

b) Лица, прибывающие в морские порты и направляющиеся в город-порт или близлежащие провинции в туристических целях, при условии, что их пребывание не превышает семидесяти двух часов

Sınır kapılarında verilen vizeler

MADDE 13 – (1) Vize almadan sınır kapılarına gelen yabancılara, süresi içinde Türkiye’den ayrılacaklarını belgelemeleri hâlinde, sınır kapılarında istisnai olarak vize verilebilir.

(2) Sınır vizesi, sınır kapılarının bağlı olduğu valiliklerce verilir. Valilik bu yetkisini sınırda görevli kolluk birimine devredebilir. Bakanlar Kurulunca farklı bir süre belirlenmediği sürece, bu vize Türkiye’de en fazla on beş gün kalma hakkı sağlar.

(3) Sınır vizesinin verilmesinde, insani nedenlere bağlı olarak sağlık sigortası şartı aranmayabilir.

Визы, выдаваемые на пограничных переходах

СТАТЬЯ 13 — (1) Иностранцам, прибывшим на пограничные пункты пропуска без визы, визы могут быть выданы в порядке исключения на пограничных пунктах пропуска, при условии, что они документально подтвердят, что покинут Турцию в установленное время.

(2) Пограничные визы выдаются губернаторствами, с которыми связаны пограничные заставы. Губернаторство может делегировать эти полномочия правоохранительным органам, отвечающим за границу. Если Совет министров не установит иной срок, эта виза дает право находиться в Турции не более пятнадцати дней.

(3) При выдаче пограничной визы медицинское страхование может не требоваться по гуманитарным соображениям.

Havalimanı transit vizeleri

MADDE 14 – (1) Türkiye’den transit geçecek yabancılara, havalimanı transit vizesi şartı getirilebilir. Havalimanı transit vizeleri, en fazla altı ay içinde kullanılmak üzere konsolosluklar tarafından verilir.

(2) Havalimanı transit vizesi istenecek yabancılar, Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Аэропортовые транзитные визы

СТАТЬЯ 14 — (1) Иностранцам, следующим транзитом через Турцию, может потребоваться получение транзитной визы в аэропорту. Аэропортовые транзитные визы выдаются консульствами для использования в течение максимального периода в шесть месяцев.

(2) Иностранцы, для которых требуется получение транзитной визы в аэропорту, определяются совместно Министерством и Министерством иностранных дел.

Vize verilmeyecek yabancılar

MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:

a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar

b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar

c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler

ç) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar

e) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar

f) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar

g) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar

ğ) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

(2) Bu madde kapsamında olmasına rağmen vize verilmesinde yarar görülenlere Bakanın onayıyla vize verilebilir.

Иностранцы, которым не выдается виза

СТАТЬЯ 15 — (1) Виза не выдается следующим иностранцам:

a) Те, кто не имеет паспорта или документа, заменяющего паспорт, со сроком действия, по крайней мере, на шестьдесят дней превышающим запрашиваемый срок действия визы

b) Те, кому запрещен въезд в Турцию

c) Лица, которые считаются неприемлемыми с точки зрения общественного порядка или общественной безопасности

ç) носители одного из заболеваний, считающихся угрозой общественному здоровью

d) лица, обвиняемые или осужденные за преступление или преступления, являющиеся основанием для экстрадиции в соответствии с соглашениями, участником которых является Турецкая Республика

e) лица, не имеющие действительной медицинской страховки, покрывающей срок их пребывания в стране

f) Лица, которые не могут обосновать цель своего въезда в Турцию, транзита через нее или пребывания в ней

g) Те, кто не имеет достаточных и регулярных финансовых средств во время пребывания в стране

ğ) Те, кто не согласен оплатить задолженность, возникшую в результате нарушения визового режима или предыдущего вида на жительство, или те, кто не согласен оплатить задолженность, подлежащую взысканию в соответствии с Законом о порядке взыскания государственных долгов от 21/7/1953 и под номером 6183, или те, кто не согласен оплатить долги и штрафы, подлежащие взысканию в соответствии с Уголовным кодексом Турции от 26/9/2004 и под номером 5237.

(2) Несмотря на действие настоящей статьи, визы могут быть выданы лицам, которые считаются полезными, с одобрения министра.

Vizenin iptali

MADDE 16 – (1) Vizeler;

a) Sahteciliğe konu olduğunun tespiti,

b) Üzerinde silinti, kazıntı veya tahrifat yapıldığının anlaşılması,

c) Vize sahibinin Türkiye’ye girişinin yasaklanması,

ç) Yabancının suç işleyebileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunması,

d) Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sahte olması veya geçerliliğinin sona ermesi,

e) Vize veya vize muafiyetinin amacı dışında kullanılması,

f) Vizenin verilmesine temel olan şartların veya belgelerin geçerli olmadığının anlaşılması,

hâllerinde, vizeyi veren makamlar veya valiliklerce iptal edilir.

(2) Vizenin geçerlilik süresi içinde yabancıyla ilgili sınır dışı etme kararı alınması hâlinde vize iptal edilir.

Аннулирование визы

СТАТЬЯ 16 — (1) Визы;

a) Установлено, что они могут быть подделаны,

b) Подразумевается, что она была стерта, поцарапана или подделана,

c) владельцу визы запрещен въезд в Турцию,

ç) Сильное подозрение, что иностранец может совершить преступление,

г) подделка или истечение срока действия паспорта или документа, заменяющего паспорт,

д) злоупотребление визой или визовым освобождением,

f) условия или документы, на основании которых была выдана виза, недействительны,

виза аннулируется выдавшими ее органами или губерниями.

(2) В случае принятия в отношении иностранца решения о депортации в течение срока действия визы, виза аннулируется.

Vize işlemlerinin tebliği

MADDE 17 – (1) Vize talebinin reddi ya da vizenin iptaline ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.

Bakanlar Kurulunun vize ve pasaport işlemlerinde yetkisi

MADDE 18 – (1) Bakanlar Kurulu;

a) Pasaporta ve vizeye dair işlemlerin belirlenmesine ilişkin anlaşmalar yapmaya ve gerek gördüğü hâllerde bazı devletlerin vatandaşları için vize zorunluluğunu tek taraflı olarak kaldırmaya, vizelerin harçtan muaf tutulması da dâhil olmak üzere vize kolaylığı getirmeye ve vize sürelerini belirlemeye,

b) Savaş hâlinde veya diğer olağanüstü hâllerde ülkenin bir bölgesini veya tamamını kapsamak üzere, yabancılar için pasaporta dair kayıt ve şartlar koymaya,

c) Yabancıların Türkiye’ye girişlerini belli şartlara bağlayıcı veya kısıtlayıcı her tür önlemi almaya,

yetkilidir.

Уведомление о визовых процедурах

СТАТЬЯ 17 — (1) Действия, связанные с отклонением запроса на визу или аннулированием визы, доводятся до сведения заинтересованного лица.

Полномочия Совета Министров в визовых и паспортных процедурах

СТАТЬЯ 18 — (1) Совет Министров

a) заключать соглашения об определении процедур, связанных с паспортами и визами, и, если сочтет необходимым, в одностороннем порядке отменять требование о выдаче виз для граждан некоторых государств, вводить визовые льготы, включая освобождение виз от сборов, и определять срок действия виз,

б) в случае войны или другого чрезвычайного положения вводить условия и требования в отношении паспортов для иностранцев, распространяя их на регион или всю страну,

c) Принимать все меры, чтобы связать или ограничить въезд иностранцев в Турцию определенными условиями, уполномочен.

İKİNCİ BÖLÜM

İkamet

İkamet izni

MADDE 19 – (1) Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. İkamet izni, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

İkamet izninden muafiyet

MADDE 20 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar ikamet izninden muaf tutulurlar:

a) Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi veya vize muafiyeti süresince

b) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar

c) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları

ç) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler

d) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar

e) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.

f) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar

g) 69 uncu maddenin yedinci fıkrası ile 76 ncı ve 83 üncü maddelerin birinci fıkraları kapsamında belge sahibi olanlar

(2) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yabancılara, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belge tanzim edilir. Bu yabancılar, ikamet izninden muafiyet sağlayan durumları sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvurmakla yükümlüdür.

ЧАСТЬ ДВА

Вид на жительство

Вид на жительство

СТАТЬЯ 19 — (1) Иностранцы, которые будут находиться в Турции дольше срока, установленного визой или освобождением от визы, или более девяноста дней, должны получить вид на жительство. Вид на жительство теряет свою силу, если он не используется в течение шести месяцев.

Освобождение от получения вида на жительство

СТАТЬЯ 20 — (1) Иностранцы, перечисленные ниже, освобождаются от получения вида на жительство:

a) прибывшие по визе или освобождению от визы на срок до девяноста дней, на время действия визы или освобождения от визы

б) обладатели документа, удостоверяющего личность лица без гражданства

c) Дипломатические и консульские работники в Турции

ç) Члены семей дипломатических и консульских работников, работающих в Турции, в соответствии с уведомлением Министерства иностранных дел

d) Сотрудники, работающие в представительствах международных организаций в Турции и чей статус определяется соглашениями

e) Лица, освобожденные от получения вида на жительство в соответствии с соглашениями, стороной которых является Турецкая Республика.

f) Лица, подпадающие под действие статьи 28 Закона № 5901

g) Обладатели сертификатов, подпадающих под действие седьмого параграфа статьи 69 и первых параграфов статей 76 и 83.

(2) Иностранцам, указанным в подпунктах (c), (ç), (d) и (e) первого абзаца, выдается документ, форма и содержание которого определяются совместно Министерством и Министерством иностранных дел. Эти иностранцы обязаны не позднее чем через десять дней обратиться в губернаторства для получения вида на жительство, если они будут продолжать оставаться в Турции после истечения срока действия их статуса, предусматривающего освобождение от получения вида на жительство.

İkamet izni başvurusu

MADDE 21 – (1) İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.

(2) İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

(3) Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir.

(4) Konsolosluklar, ikamet izni başvurularını görüşleriyle birlikte Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini de alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi verir.

(5) Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

(6) İkamet izni başvurusunun reddine ilişkin işlemler ilgiliye tebliğ edilir.

Заявление о выдаче вида на жительство

СТАТЬЯ 21 — (1) Заявление о выдаче вида на жительство подается в консульства в стране, гражданином которой является иностранец или в которой он законно проживает.

(2) Иностранцы, подающие заявление о выдаче вида на жительство, должны иметь паспорт или документ, заменяющий паспорт, со сроком действия на шестьдесят дней больше, чем срок действия запрашиваемого вида на жительство.

(3) Если отсутствуют сведения и документы, необходимые для подачи заявления, рассмотрение заявления может быть отложено до устранения недостатков. О недостающей информации и документах должно быть сообщено соответствующему лицу.

(4) Консульства направляют заявления о предоставлении вида на жительство в Генеральное управление вместе со своими заключениями. Генеральный директорат, после доработки заявлений и получения, при необходимости, заключений соответствующих учреждений, информирует консульство о выдаче вида на жительство или об отклонении заявления.

(5) Рассмотрение заявлений должно быть завершено не позднее чем через девяносто дней.

(6) Процедуры, связанные с отклонением заявления о выдаче вида на жительство, доводятся до сведения заинтересованного лица.

Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları

MADDE 22 – (1)İkamet izni başvuruları, aşağıdaki hâllerde istisnai olarak valiliklere de yapılabilir:

a) Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde

b) Yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda

c) Uzun dönem ikamet izinlerinde

ç) Öğrenci ikamet izinlerinde

d) İnsani ikamet izinlerinde

e) İnsan ticareti mağduru ikamet izinlerinde

f) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçişlerde

g) Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları için yapacağı başvurularda

ğ) Geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet izni almak üzere yapılacak başvurularda

h) 20 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularında

ı) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem ikamet iznine geçişlerinde

Заявления на получение вида на жительство на территории Турции

СТАТЬЯ 22 — (1) Заявления на получение вида на жительство могут быть поданы в провинции в следующих случаях:

a) По решению или просьбе судебных или административных органов

b) Если иностранцу нецелесообразно или невозможно покинуть Турцию

c) Долгосрочный вид на жительство

ç) Вид на жительство для студентов

г) Гуманитарные виды на жительство

д) Вид на жительство для жертв торговли людьми

f) Переход от семейного вида на жительство к краткосрочному виду на жительство

g) Для ходатайств, подаваемых матерью или отцом, имеющими вид на жительство в Турции, в отношении своих детей, родившихся в Турции

ğ) Для заявлений о получении вида на жительство с новой целью пребывания в связи с истечением срока действия или изменением оснований для выдачи действующего вида на жительство

h) при подаче заявления на получение вида на жительство в рамках второго абзаца статьи 20

ı) Для лиц, получивших высшее образование в Турции, при переходе на краткосрочный вид на жительство

İkamet izinlerinin tanzimi ve şekli

MADDE 23 – (1) İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

(2) İkamet izninin şekli ve içeriği Bakanlıkça, ikamet izni yerine geçen çalışma izninin şekli ve içeriği ise Bakanlık ve ilgili kurumlarca birlikte belirlenir.

İkamet izinlerinin uzatılması

MADDE 24 – (1) İkamet izinleri valiliklerce uzatılabilir.

(2) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır. İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, harca tabi olmayan bir belge verilir. Bu yabancılar, ikamet izni süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar bu belgeyle Türkiye’de ikamet edebilir.

(3) Uzatılan ikamet izinleri, yasal izin sürelerinin bitim tarihinden itibaren başlatılır.

(4) Uzatma başvuruları, valiliklerce sonuçlandırılır.

Выдача и форма вида на жительство

СТАТЬЯ 23 — (1) Вид на жительство выдается на срок, на шестьдесят дней меньший, чем срок действия паспорта или заменяющего паспорт документа, в зависимости от цели пребывания и отдельно для каждого иностранца.

(2) Форма и содержание вида на жительство определяются Министерством, а форма и содержание разрешения на работу, заменяющего вид на жительство, определяются совместно Министерством и соответствующими учреждениями.

Продление срока действия вида на жительство

СТАТЬЯ 24 — (1) Вид на жительство может быть продлен провинциями.

(2) Ходатайства о продлении подаются в губернаторства за шестьдесят дней до истечения срока действия вида на жительство и в любом случае до истечения срока действия вида на жительство. Лицам, подавшим заявление о продлении вида на жительство, выдается документ, за который не взимается плата. Эти иностранцы могут проживать в Турции с этим документом до принятия решения по ним, даже если срок действия их вида на жительство истек.

(3) Срок действия продленного вида на жительство начинается с даты истечения срока действия законного вида на жительство.

(4) Заявления о продлении вида на жительство рассматриваются губернаторами.

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması

MADDE 25 – (1) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile bu işlemlerin tebliği valiliklerce yapılır. Bu işlemler sırasında, yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı gibi hususlar göz önünde bulundurulur ve ikamet iznine ilişkin karar ertelenebilir.

(2) İkamet izni talebinin reddi, iznin uzatılmaması veya iptali, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir. Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

İkamet izinlerine ilişkin diğer hükümler

MADDE 26 – (1) Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmaz. Bu kişilerin varsa ikamet izinleri iptal edilebilir. Bunlardan, yabancı kimlik numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası verilebilir.

(2) Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

Çalışma izninin ikamet izni sayılması

MADDE 27 – (1) Geçerli çalışma izni ile 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi, ikamet izni sayılır. Çalışma izni ya da Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesi verilen yabancılardan, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edilir.

(2) Çalışma izni verilebilmesi veya iznin uzatılabilmesi için yabancının 7 nci madde kapsamına girmemesi şartı aranır.

Отказ, аннулирование или непродление вида на жительство, поданного с территории Турции

СТАТЬЯ 25 — (1) Отклонение запроса на получение вида на жительство, поданного из Турции, непродление или аннулирование вида на жительство и уведомление об этих процедурах осуществляются губернаторствами. В ходе этих процедур принимаются во внимание такие вопросы, как семейные связи иностранца в Турции, продолжительность проживания, статус в стране происхождения и наилучшие интересы ребенка, и решение о виде на жительство может быть отложено.

(2) Об отклонении ходатайства о предоставлении вида на жительство, непродлении или аннулировании вида на жительство сообщается иностранцу или его законному представителю или адвокату. В уведомлении также должно быть указано, как иностранец может эффективно воспользоваться своим правом на обжалование решения и другими законными правами и обязанностями в этом процессе.

Другие положения, касающиеся вида на жительство

СТАТЬЯ 26 — (1) Периоды, проведенные иностранцами в тюрьмах в качестве задержанных или осужденных или в центрах высылки под административным арестом, не рассматриваются как нарушение срока действия вида на жительство. Разрешение на пребывание, если таковое имеется, этих лиц может быть аннулировано. Лицам, не имеющим идентификационного номера иностранца, может быть присвоен идентификационный номер иностранца без необходимости получения вида на жительство.

(2) Иностранцы, прибывшие в Турцию по разрешениям на проживание и работу, полученным в консульствах, обязаны зарегистрироваться в системе адресной регистрации не позднее двадцати рабочих дней с момента въезда.

Признание разрешения на работу в качестве вида на жительство

СТАТЬЯ 27 — (1) Действительное разрешение на работу и Сертификат подтверждения освобождения от разрешения на работу, выданный в соответствии со статьей 10 Закона о разрешении на работу иностранцам № 4817 от 27/2/2003, рассматривается как вид на жительство. С иностранцев, получивших разрешение на работу или сертификат подтверждения освобождения от уплаты налогов, взимается плата за вид на жительство на срок действия разрешения на работу в соответствии с Законом о сборах от 2/7/1964 под номером 492.

(2) Для получения разрешения на работу или продления разрешения иностранец не должен подпадать под действие статьи 7.

İkamette kesinti

MADDE 28 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında; zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz.

(2) Kesintisiz ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır.

Прерывание пребывания

СТАТЬЯ 28 — (1) При применении положений настоящего Закона пребывание за пределами Турции, превышающее в общей сложности шесть месяцев в течение года или превышающее в общей сложности один год за последние пять лет, за исключением обязательной государственной службы, образования и по состоянию здоровья, рассматривается как перерыв в проживании. При подаче заявления о предоставлении вида на жительство лицам, у которых прерван период пребывания или переход на другой вид на жительство, предыдущие периоды пребывания не учитываются.

(2) При подсчете непрерывных периодов действия вида на жительство учитывается половина студенческих видов на жительство и все остальные виды на жительство.

İkamet izinleri arasında geçişler

MADDE 29 – (1) Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya farklı bir gerekçenin ortaya çıkması hâlinde, yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir.

(2) İkamet izinleri arasındaki geçişlere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Переходы между видами на жительство

СТАТЬЯ 29 — (1) Иностранцы могут запросить вид на жительство в соответствии с новой целью пребывания в случае, если истекает срок действия основания для выдачи вида на жительство или возникает другое основание.

(2) Процедуры и принципы, касающиеся перехода с одного вида на жительство на другой, регулируются подзаконным актом.

İkamet izni çeşitleri

MADDE 30 – (1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

a) Kısa dönem ikamet izni

b) Aile ikamet izni

c) Öğrenci ikamet izni

ç) Uzun dönem ikamet izni

d) İnsani ikamet izni

e) İnsan ticareti mağduru ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni

MADDE 31 – (1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izniverilebilir:

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

e) Turizm amaçlı kalacaklar

f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler

g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

(2) Kısa dönem ikamet izni, her defasında en fazla birer yıllık sürelerle verilir.

(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir.

(4) Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.

Kısa dönem ikamet izninin şartları

MADDE 32 – (1) Kısa dönemikamet izinlerinin verilmesinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 31 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan gerekçelerden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek

b) 7 nci madde kapsamına girmemek

c) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak

ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak

d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Виды вида на жительство

СТАТЬЯ 30 — (1) Виды вида на жительство являются следующими:

a) Краткосрочный вид на жительство

b) Семейный вид на жительство

c) Студенческий вид на жительство

ç) Долгосрочный вид на жительство

г) Гуманитарный вид на жительство

д) Вид на жительство для жертв торговли людьми

Краткосрочный вид на жительство

СТАТЬЯ 31 — (1) Краткосрочный вид на жительство может быть предоставлен следующим иностранцам:

a) лица, прибывшие с целью проведения научных исследований

b) Те, кто имеет недвижимое имущество в Турции

c) Те, кто собирается установить коммерческие контакты или заняться бизнесом

ç) Участники программ обучения без отрыва от производства

d) Те, кто приезжает для получения образования или аналогичных целей в рамках соглашений, стороной которых является Турецкая Республика, или программ студенческого обмена

e) Проживание в туристических целях

f) Они будут проходить лечение при условии, что у них нет ни одного из заболеваний, считающихся угрозой для общественного здоровья

g) Те, кто обязан остаться в Турции по просьбе или решению судебных или административных органов

ğ) Те, кто меняет семейный вид на жительство на краткосрочный вид на жительство

h) Участники курсов по изучению турецкого языка

ı) Участвующие в обучении, исследованиях, стажировках и курсах в Турции через государственные учреждения

i) Лица, получившие высшее образование в Турции и подавшие заявление в течение шести месяцев с даты окончания обучения.

(2) Краткосрочные виды на жительство выдаются на максимальный срок в один год каждый раз.

(3) Вид на жительство, выданный в соответствии с подпунктом (h) первого параграфа, может быть выдан не более двух раз.

(4) Вид на жительство, выданный в соответствии с подпунктом (i) первого параграфа, может быть выдан на максимальный срок в один год только один раз.

Условия предоставления краткосрочного вида на жительство

СТАТЬЯ 32 — (1) Для выдачи краткосрочного вида на жительство необходимо выполнить следующие условия:

a) подача запроса по одному или нескольким основаниям, перечисленным в первом абзаце статьи 31, и представление информации и документов, связанных с этим запросом

b) Не подпадать под действие статьи 7

c) иметь условия проживания, соответствующие общим санитарным нормам и нормам безопасности

ç) по требованию представить документ о наличии судимости, выданный компетентными органами страны, гражданином которой он является или законно проживает

d) указать адрес, по которому он/она будет проживать в Турции

Kısa dönem ikamet izninin reddi, iptali veya uzatılmaması

MADDE 33 – (1) Aşağıdaki hâllerde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:

a) 32 nci maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması

b) İkamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi

c) Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalınması

ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması

Aile ikamet izni

MADDE 34 – (1)Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a)Yabancıeşine,

b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,

c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

(2) Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir.

(3) Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır.

(4) Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar.

(5)En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.

(6) Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.

(7) Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.

Отказ, аннулирование или непродление краткосрочного вида на жительство

СТАТЬЯ 33 — (1) В следующих случаях краткосрочный вид на жительство не выдается, а если выдается, то аннулируется, а истекший срок действия не продлевается:

a) одно или несколько условий, предусмотренных статьей 32, не соблюдены или утратили силу

b) установление факта использования вида на жительство не по назначению, для которого он был выдан

c) пребывание за границей более ста двадцати дней в общей сложности в течение последнего года

ç) наличие действующего постановления о депортации или запрета на въезд в Турцию.

Семейный вид на жительство

СТАТЬЯ 34 — (1) Гражданам Турции, лицам, подпадающим под действие статьи 28 Закона № 5901, или иностранцам, имеющим один из видов на жительство, беженцам и обладателям статуса дополнительной защиты;

a) Супругу-иностранцу,

b) Несовершеннолетнему иностранному ребенку его/ее супруга/супруги,

c) находящемуся на иждивении иностранному ребенку его/ее или его/ее супруга/супруги,

разрешение на проживание в семье может быть выдано на срок не более двух лет каждый раз. Однако срок действия семейного вида на жительство ни в коем случае не должен превышать срок действия вида на жительство спонсора.

(2) В случае брака с несколькими супругами в соответствии с законодательством страны гражданства, только одному из супругов может быть предоставлен семейный вид на жительство. Однако семейный вид на жительство может быть предоставлен и детям другого супруга.

(3) При получении семейного вида на жительство детьми необходимо получить согласие матери или отца, которые имеют совместную опеку за пределами Турции, если таковые имеются.

(4) Семейный вид на жительство дает право на обучение в начальных и средних учебных заведениях без получения студенческого вида на жительство до достижения восемнадцатилетнего возраста.

(5) Лица, прожившие в Турции с семейным видом на жительство не менее трех лет и достигшие восемнадцатилетнего возраста, могут по своей просьбе преобразовать этот вид на жительство в краткосрочный вид на жительство.

(6) В случае развода иностранцу, состоящему в браке с турецким гражданином, может быть предоставлен краткосрочный вид на жительство при условии, что он/она прожил/а в Турции с семейным видом на жительство не менее трех лет. Однако, если решением суда установлено, что иностранный супруг является жертвой домашнего насилия, требование о трехлетнем периоде не предъявляется.

(7) В случае смерти спонсора, краткосрочный вид на жительство может быть предоставлен тем, кто проживал в Турции с семейным видом на жительство в зависимости от этого лица, без требования к сроку.

Aile ikamet izninin şartları

MADDE 35 – (1) Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:

a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak

b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak

c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek

ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak

d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

(2) Bilimsel araştırma amaçlı ikamet izni ya da çalışma izni bulunanlar, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya Türk vatandaşlarıyla evli olan yabancılar hakkında, birinci fıkranın (ç) bendi uygulanmaz.

(3) Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 34 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğunu gösteren bilgi ve belgeleri ibraz etmek

b) 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak

c) Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak

ç) Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak

d) 7 nci madde kapsamına girmemek

(4) Türkiye’de bulunan mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahiplerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranmayabilir.

Условия для получения семейного вида на жительство

СТАТЬЯ 35 — (1) При запросе семейного вида на жительство от спонсора должны быть запрошены следующие условия:

a) иметь ежемесячный доход не менее одной трети минимальной заработной платы на каждого члена семьи, с общим доходом не менее минимальной заработной платы

б) в соответствии с численностью семьи иметь жилищные условия, отвечающие общим стандартам здоровья и безопасности, и иметь медицинскую страховку на всех членов семьи

c) на дату подачи заявления подтвердить справкой о судимости, что в течение пяти лет не был осужден ни за одно из преступлений против порядка в семье

ç) пребывание в Турции с видом на жительство в течение не менее одного года

d) быть зарегистрированным в системе адресной регистрации.

(2) Подпункт (ç) первого пункта не распространяется на иностранцев, имеющих вид на жительство или разрешение на работу для целей научных исследований, подпадающих под действие статьи 28 Закона № 5901 или состоящих в браке с турецкими гражданами.

(3) Иностранцы, которые будут ходатайствовать о получении семейного вида на жительство для проживания со спонсором в Турции, должны выполнить следующие условия

a) представить информацию и документы, подтверждающие, что они подпадают под действие первого абзаца статьи 34

b) доказать, что он/она сожительствует или намеревается сожительствовать с лицами, указанными в первом абзаце статьи 34

c) не вступать в брак с целью получения семейного вида на жительство

ç) достигший восемнадцатилетнего возраста для каждого из супругов

d) не подпадать под действие статьи 7.

(4) Условия, указанные в первом абзаце настоящей статьи, не могут быть востребованы для беженцев и обладателей статуса дополнительной защиты в Турции.

Aile ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması

MADDE 36 – (1) Aşağıdaki hâllerde aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz:

a) 35 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması

b) Aile ikamet izni alma şartları ortadan kalktıktan sonra kısa dönem ikamet izni verilmemesi

c) Hakkında geçerli sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunması

ç) Aile ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi

d) Son bir yıl içinde toplamda yüz seksen günden fazla süreyle yurt dışında kalınması

Anlaşmalı evlilik yoluyla talep edilen aile ikamet izni

MADDE 37 – (1)Aile ikamet izni verilmeden veya uzatılmadan önce makul şüphe varsa, evliliğin sırf ikamet izni alabilme amacıyla yapılıp yapılmadığı valiliklerce araştırılır. Araştırma sonucunda, evliliğin bu amaçla yapıldığı tespit edilirse aile ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir.

(2) Aile ikamet izni verildikten sonra da evliliğin anlaşmalı olup olmadığı konusunda valiliklerce denetim yapılabilir.

(3) Anlaşmalı evlilik yoluyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, bu Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

Отказ, аннулирование или непродление запроса на получение разрешения на проживание в семье

СТАТЬЯ 36 — (1) В следующих случаях семейный вид на жительство не выдается, а если выдается, то аннулируется, а просроченный не продлевается:

a) условия, предусмотренные в первом и третьем абзацах статьи 35, не соблюдены или более не соблюдаются

b) не выдан краткосрочный вид на жительство после того, как условия для получения семейного вида на жительство перестали быть применимыми

c) Имеет действующий приказ о депортации или запрет на въезд в Турцию

ç) Установление факта использования семейного вида на жительство в целях, отличных от целей, для которых он был выдан

d) пребывание за границей более ста восьмидесяти дней в общей сложности в течение последнего года.

Вид на жительство в семье, запрашиваемый в результате брака по расчету

СТАТЬЯ 37 — (1) Перед выдачей или продлением семейного вида на жительство, при наличии обоснованных подозрений, мухафазы должны провести расследование, не был ли брак заключен исключительно с целью получения вида на жительство. Если в результате расследования будет установлено, что брак был заключен с этой целью, то разрешение на проживание в семье не выдается, а если оно выдано, то аннулируется.

(2) Даже после выдачи семейного вида на жительство провинции могут проводить проверки на предмет того, был ли брак заключен по расчету или нет.

(3) Вид на жительство, полученный в результате брака по расчету и впоследствии аннулированный, не учитывается при подсчете сроков вида на жительство, установленных настоящим Законом.

Öğrenci ikamet izni

MADDE 38 – (1) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara öğrenci ikamet izni verilir.

(2) Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci ikamet izni verilebilir ve uzatılabilir.

(3) Öğrenci ikamet izni, öğrencinin anne ve babası ile diğer yakınlarına, ikamet izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

(4) Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz.

Студенческий вид на жительство

СТАТЬЯ 38 — (1) Студенческий вид на жительство выдается иностранцам, которые будут обучаться в высших учебных заведениях Турции для получения степени младшего специалиста, бакалавра, магистра или доктора.

(2) С согласия родителей или законных представителей студенческий вид на жительство может быть выдан и продлен на годичный период во время обучения иностранцам, которые будут получать начальное и среднее образование, заботу и расходы о которых берет на себя физическое или юридическое лицо.

(3) Студенческий вид на жительство не дает права на получение вида на жительство родителям и другим родственникам студента.

(4) Если срок обучения составляет менее одного года, то срок действия студенческого вида на жительство не может превышать срок обучения.

Öğrenci ikamet izninin şartları

MADDE 39 – (1) Öğrenci ikamet izninde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 38 inci madde kapsamındaki bilgi ve belgeleri ibraz etmek

b) 7 nci madde kapsamına girmemek

c) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek

Условия для получения студенческого вида на жительство

СТАТЬЯ 39 — (1) Для получения студенческого вида на жительство необходимо выполнить следующие условия:

a) представить информацию и документы в соответствии со статьей 38

b) не подпадать под действие статьи 7

c) указать адрес, по которому он/она будет проживать в Турции

Öğrenci ikamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması

MADDE 40 – (1) Aşağıdaki hâllerde öğrenci ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi uzatılmaz:

a) 39 uncu maddede aranan şartların karşılanmaması veya ortadan kalkması

b) Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması

c) Öğrenci ikamet izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi

ç) Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı veya Türkiye’ye giriş yasağı bulunması

Отказ, аннулирование или непродление запроса на получение студенческого вида на жительство

СТАТЬЯ 40 — (1) В следующих случаях студенческий вид на жительство не выдается, а если выдается, то аннулируется и срок его действия не продлевается:

a) Несоблюдение или исчезновение условий, предусмотренных статьей 39

b) Появление доказательств того, что образование не может быть продолжено

c) установление факта использования студенческого вида на жительство не по назначению

ç) наличие действующего постановления о депортации или запрета на въезд в Турцию

Öğrencilerin çalışma hakkı

MADDE 41 – (1) Türkiye’de öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Ancak, ön lisans ve lisans öğrencileri için çalışma hakkı, ilk yıldan sonra başlar ve haftada yirmi dört saatten fazla olamaz.

(2) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkına ilişkin usul ve esaslar, Göç Politikaları Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken düzenlenir.

Право студентов на работу

СТАТЬЯ 41 — (1) Студенты младших курсов, бакалавры, магистры и докторанты, обучающиеся в Турции, могут работать при условии получения разрешения на работу. Однако право на работу для студентов младших курсов и бакалавров начинается после первого года обучения и не может превышать двадцати четырех часов в неделю.

(2) Процедуры и принципы, касающиеся права на работу студентов, получающих степень младшего специалиста и бакалавра, регулируются совместно Министерством и Министерством труда и социального обеспечения в рамках принципов, которые будут определены Советом по миграционной политике.

Uzun dönem ikamet izni

MADDE 42 – (1) Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilir.

(2) Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.

Долгосрочный вид на жительство

СТАТЬЯ 42 — (1) Иностранцы, прожившие в Турции с видом на жительство не менее восьми лет без перерыва или отвечающие условиям, определенным Советом по миграционной политике, получают бессрочный вид на жительство в губернаторствах с одобрения Министерства.

(2) Обладатели статуса беженца, условного беженца и дополнительной защиты, обладатели гуманитарного вида на жительство и лица, находящиеся под временной защитой, не имеют права на получение долгосрочного вида на жительство.

Uzun dönem ikamet izninin şartları

MADDE 43 – (1) Uzun dönem ikamet iznine geçişte aşağıdaki şartlar aranır:

a) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak

b) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak

c) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak

ç) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

(2) Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet izni verilmesi uygun görülen yabancılar için birinci fıkranın (d) bendi dışındaki şartlar aranmaz.

Условия для получения долгосрочного вида на жительство

СТАТЬЯ 43 — (1) Для получения долгосрочного вида на жительство необходимо выполнить следующие условия:

a) Пребывание в Турции с видом на жительство в течение не менее восьми лет без перерыва

b) Не получать социальную помощь в течение последних трех лет

c) Иметь достаточный и регулярный источник дохода для обеспечения себя и своей семьи, если таковая имеется

ç) иметь действующую медицинскую страховку

d) Не представлять угрозы общественному порядку или общественной безопасности.

(2) Условия, кроме подпункта (d) первого пункта, не требуются для иностранцев, которые считаются подходящими для предоставления долгосрочного вида на жительство в связи с условиями, определенными Советом по миграционной политике.

Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar

MADDE 44 – (1) Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar;

a) Askerlik yapma yükümlülüğü,

b) Seçme ve seçilme,

c) Kamu görevlerine girme,

ç) Muaf olarak araç ithal etme,

ve özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar.

(2) Birinci fıkradaki haklara kısmen veya tamamen kısıtlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Преимущества долгосрочного вида на жительство

СТАТЬЯ 44 — (1) Иностранцы с долгосрочным видом на жительство

a) Обязанность проходить военную службу,

b) Выборы и отбор,

c) Занимать государственные должности,

ç) ввоз транспортных средств как освобожденный, и за исключением положений специальных законов, они пользуются правами, предоставленными турецким гражданам, при условии, что их приобретенные права в отношении социального обеспечения сохраняются, и они должны подчиняться положениям соответствующего законодательства при осуществлении этих прав.

(2) Совет министров уполномочен налагать частичные или полные ограничения на права, указанные в первом абзаце.

Uzun dönem ikamet izninin iptali

MADDE 45 – (1) Uzun dönem ikamet izinleri;

a) Yabancının, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturması,

b) Sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti dışında bir nedenle kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,

hâllerinde iptal edilir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların, bu izni tekrar almak üzere yapacakları başvurular ve bunların sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Аннулирование долгосрочного вида на жительство

СТАТЬЯ 45 — (1) Разрешение на долгосрочное проживание

a) Иностранец представляет серьезную угрозу общественному порядку или общественной безопасности,

b) Нахождение за пределами Турции более одного года без перерыва по причинам, не связанным со здоровьем, образованием и обязательной государственной службой в своей стране,

в таких случаях аннулируется.

(2) Порядок и принципы подачи заявлений иностранцами, чей долгосрочный вид на жительство был аннулирован в соответствии с подпунктом (b) первого параграфа, с целью повторного получения этого вида на жительство, а также порядок и принципы его оформления определяются нормативным актом.

İnsani ikamet izni

MADDE 46 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:

a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında

ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda

d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında

f) Olağanüstü durumlarda

(2) İnsani ikamet izni alan yabancılar, iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

Гуманитарный вид на жительство

СТАТЬЯ 46 — (1) В следующих случаях гуманитарный вид на жительство может быть предоставлен и продлен провинциями без соблюдения условий предоставления других видов на жительство, при условии получения одобрения Министерства и на максимальный срок в один год:

a) в случае наилучшего обеспечения интересов ребенка

б) когда иностранцы не могут быть выдворены из Турции или когда их выезд из Турции не представляется разумным или возможным, несмотря на приказ о депортации или запрет на въезд в Турцию

c) в отношении иностранца не было принято решение о депортации в соответствии со статьей 55

ç) если в отношении действий, предпринятых в соответствии со статьями 53, 72 и 77, применяется судебное средство защиты

d) во время продолжения процедур по возвращению заявителя в первую страну убежища или в безопасную третью страну

e) Иностранцы, которым необходимо получить разрешение на въезд и пребывание в Турции по неотложным причинам или для защиты национальных интересов, общественного порядка и общественной безопасности, когда невозможно получить один из других видов на жительство в силу обстоятельств, которые являются препятствием для выдачи вида на жительство

f) В чрезвычайных обстоятельствах

(2) Иностранцы, получившие гуманитарный вид на жительство, обязаны зарегистрироваться в системе адресной регистрации не позднее двадцати рабочих дней с даты выдачи вида на жительство.

İnsani ikamet izninin iptali veya uzatılmaması

MADDE 47 – (1) İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

Аннулирование или непродление гуманитарного вида на жительство

СТАТЬЯ 47 — (1) Гуманитарный вид на жительство аннулируется и не продлевается губернаторствами, когда условия, вызвавшие необходимость выдачи вида на жительство, более не существуют, при условии получения разрешения Министерства.

İnsan ticareti mağduru ikamet izni

MADDE 48 – (1) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir.

(2) Bu ikamet izinlerinde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz.

Вид на жительство для жертв торговли людьми

СТАТЬЯ 48 — (1) Иностранцам, которые являются или могут быть жертвами торговли людьми, провинциями предоставляется вид на жительство сроком на тридцать дней, чтобы они могли оправиться от последствий пережитого и решить, сотрудничать с властями или нет.

(2) В этих видах на жительство не должны соблюдаться условия выдачи других видов на жительство.

İnsan ticareti mağduru ikamet izninin uzatılması ve iptali

MADDE 49 – (1) İyileşme ve düşünme süresi tanımak amacıyla verilen ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir. Ancak, bu süreler hiçbir şekilde toplam üç yılı geçemez.

(2) İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancıların, kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlendiği durumlarda ikamet izinleri iptal edilir.

Продление и аннулирование вида на жительство для жертв торговли людьми

СТАТЬЯ 49 — (1) Срок действия вида на жительство, предоставленного для восстановления и размышлений, может быть продлен максимум на шесть месяцев в связи с безопасностью, здоровьем или особым положением жертвы. Однако эти сроки ни в коем случае не могут превышать в общей сложности трех лет.

(2) В случаях, когда установлено, что иностранцы, которые являются или могут быть жертвами торговли людьми, по собственной инициативе восстановили связи с лицами, совершившими преступление, их вид на жительство аннулируется.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Vatansız Kişiler

Vatansızlığın tespiti

MADDE 50 – (1) Vatansızlığın tespiti Genel Müdürlükçe yapılır. Vatansız kişilere, Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan yararlandırılmaz.

(2) Vatansız kişiler, Vatansız Kişi Kimlik Belgesi almakla yükümlü olup, belge Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak valiliklerce düzenlenir. Hiçbir harca tabi olmayan bu belge, ikamet izni yerine geçer ve iki yılda bir valiliklerce yenilenir. Vatansız Kişi Kimlik Belgesinde yabancı kimlik numarası da yer alır.

(3) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de geçirilen süreler, ikamet sürelerinin toplanmasında hesaba katılır.

(4) Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin herhangi bir ülke vatandaşlığını kazanmasıyla birlikte geçerliliğini kaybeder.

(5) Vatansızlık durumlarının tespiti ve Vatansız Kişi Kimlik Belgesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Лица без гражданства

Определение без гражданства

СТАТЬЯ 50 — (1) Решение о признании лица без гражданства принимается Генеральным директоратом. Лицам без гражданства выдается документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, который дает им право законно проживать в Турции. Лица, которые рассматриваются другими странами как лица без гражданства, не могут воспользоваться этим правом.

(2) Лица без гражданства обязаны получить документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, который выдается губернаторствами с одобрения Генерального директората. Этот документ, не облагаемый никакими сборами, заменяет вид на жительство и продлевается губернаторствами каждые два года. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, также должен содержать идентификационный номер иностранца.

(3) Периоды пребывания в Турции с документом, удостоверяющим личность лица без гражданства, учитываются при суммировании периодов пребывания.

(4) Идентификационный документ лица без гражданства теряет свою силу при получении гражданства любой страны.

(5) Процедуры и принципы, касающиеся определения без гражданства и документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, определяются нормативным актом.

Vatansız kişilere tanınan haklar ve güvenceler

MADDE 51 – (1) Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip kişiler;

a) Bu Kanundaki ikamet izinlerinden birini almak üzere talepte bulunabilirler,

b) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturmadıkları sürece sınır dışı edilmezler,

c) Yabancılarla ilgili işlemlerde aranan karşılıklılık şartından muaf tutulurlar,

ç) Çalışma izniyle ilgili iş ve işlemlerde 4817 sayılı Kanun hükümlerine tabidirler,

d) 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

Права и гарантии, признаваемые за лицами без гражданства

СТАТЬЯ 51 — (1) Лица, имеющие документ, удостоверяющий личность лица без гражданства

a) могут ходатайствовать о получении одного из видов на жительство, предусмотренных настоящим Законом,

b) не подлежат депортации, за исключением случаев, когда они представляют серьезную угрозу общественному порядку или общественной безопасности,

c) Они освобождаются от требования взаимности в отношении сделок, связанных с иностранцами,

ç) на них распространяются положения Закона № 4817 в отношении работ и процедур, связанных с получением разрешения на работу,

d) могут воспользоваться положениями статьи 18 Закона № 5682.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınır Dışı Etme

Sınır dışı etme

MADDE 52 – (1) Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Депортация

Депортация

СТАТЬЯ 52 — (1) Иностранцы могут быть депортированы в страну происхождения, страну транзита или в третью страну на основании постановления о депортации.

Sınır dışı etme kararı

MADDE 53 – (1) Sınır dışı etme kararı, Genel Müdürlüğün talimatı üzerine veya resen valiliklerce alınır.

(2) Karar, gerekçeleriyle birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Решение о депортации

СТАТЬЯ 53 — (1) Решение о депортации принимается губернаторствами по указанию Генерального директората или ex officio.

(2) Решение вместе с его основаниями сообщается иностранцу, в отношении которого принято решение о депортации, или его законному представителю или адвокату. Если иностранец, в отношении которого принято решение о депортации, не представлен адвокатом, он или его законный представитель информируются о результатах решения, процедурах и сроках обжалования.

(3) Иностранец, его/ее законный представитель или адвокат могут обратиться в административный суд с жалобой на решение о депортации в течение пятнадцати дней после уведомления о принятом решении. Лицо, подающее заявление в суд, должно также уведомить о своем заявлении орган, принявший решение о депортации. Заявление в суд должно быть рассмотрено в течение пятнадцати дней. Решение суда является окончательным. Без ущерба для согласия иностранца он не может быть депортирован в течение срока подачи иска или, в случае обращения в суд, до вынесения окончательного решения.

Sınır dışı etme kararı alınacaklar

MADDE 54 – (1) Aşağıda sayılan yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınır:

a)5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler

b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar

c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar

e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler

f) İkamet izinleri iptal edilenler

g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar

j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar

(2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında, sadece ülke güvenliği için tehlike oluşturduklarına dair ciddi emareler bulunduğunda veya kamu düzeni açısından tehlike oluşturan bir suçtan kesin hüküm giymeleri durumunda sınır dışı etme kararı alınabilir.

Они должны быть депортированы.

СТАТЬЯ 54 — (1) Решение о депортации должно быть принято в отношении иностранцев, перечисленных ниже:

a) тех, кто оценивается как подлежащий депортации в соответствии со статьей 59 Закона № 5237

b) тех, кто является руководителем, членом или сторонником террористической организации или руководителем, членом или сторонником преступной организации с целью получения прибыли

c) Те, кто использует ложную информацию и поддельные документы в процедурах въезда в Турцию, получения визы и вида на жительство

ç) Те, кто зарабатывает на жизнь незаконным путем во время своего пребывания в Турции

d) Лица, представляющие угрозу общественному порядку, общественной безопасности или здоровью населения

e) Те, кто превышает срок действия визы или визового освобождения более чем на десять дней или чья виза аннулирована

f) Лица, чей вид на жительство был аннулирован

g) Лица, имеющие вид на жительство, но нарушившие срок действия вида на жительство более чем на десять дней с момента истечения срока действия без уважительных причин

ğ) лица, которые работают без разрешения на работу

h) Те, кто нарушает положения о законном въезде в Турцию или законном выезде из нее

ı) Те, кто был уличен в том, что прибыл в Турцию, несмотря на запрет на въезд в Турцию

i) Те, чье заявление о предоставлении международной защиты было отклонено, кто был исключен из международной защиты, чье заявление было признано неприемлемым, кто отозвал свое заявление, чье заявление было признано отозванным, чей статус международной защиты был прекращен или аннулирован, и кто не имеет права на пребывание в Турции в соответствии с другими положениями настоящего Закона после последнего решения, принятого в отношении них

j) лица, чьи заявления о продлении вида на жительство отклонены и которые не покидают Турцию в течение десяти дней.

(2) Решение о высылке может быть принято в отношении заявителей или обладателей статуса международной защиты только в том случае, если есть серьезные основания полагать, что они представляют опасность для национальной безопасности, или если они были осуждены за преступление, представляющее опасность для общественного порядка.

Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar

MADDE 55 – (1) 54 üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınmaz:

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler

c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar

ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları

d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

(2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

На них не распространяются постановления о депортации

СТАТЬЯ 55 — (1) Даже если они подпадают под действие статьи 54, решение о депортации не принимается в отношении следующих иностранцев

a) тех, кто имеет серьезные основания полагать, что в стране депортации они будут подвергнуты смертной казни, пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению

б) те, чье путешествие считается рискованным из-за серьезных проблем со здоровьем, возраста и беременности

c) Те, кто не имеет возможности пройти лечение в стране депортации в период лечения опасных для жизни заболеваний

ç) Жертвы торговли людьми, которым оказывается помощь в рамках процесса поддержки жертв

d) жертвы психологического, физического или сексуального насилия до завершения их лечения.

(2) Оценка в рамках первого пункта проводится отдельно для каждого лица. Этим лицам может быть предложено проживать по определенному адресу и уведомлять об этом в установленном порядке и в установленные сроки.

Türkiye’yi terke davet

MADDE 56 – (1) Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleriiçin on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır. Ancak, kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz.

(2) Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, Çıkış İzin Belgesi verilir. Bu belge hiçbir harca tabi değildir. Vize ve ikamet harçları ile bunların cezalarına ilişkin yükümlülükler saklıdır.

Приглашение покинуть Турцию

СТАТЬЯ 56 — (1) Лицам, в отношении которых принято решение о депортации, предоставляется срок не менее пятнадцати и не более тридцати дней для выезда из Турции, при условии, что он указан в постановлении о депортации. Однако этот срок не предоставляется тем, кто подвергается риску бегства или исчезновения, кто нарушает правила законного въезда или законного выезда, кто использует поддельные документы, кто пытается получить или уличен в получении вида на жительство по поддельным документам, кто представляет угрозу для общественного порядка, общественной безопасности или здоровья населения.

(2) Лицам, которым предоставлено время для выезда из Турции, выдается Свидетельство о разрешении на выезд. Этот документ не облагается никакими сборами. Обязательства, касающиеся визовых сборов и сборов за проживание, а также штрафов за них, сохраняются.

Sınır dışı etmek üzere idari gözetim ve süresi

MADDE 57 – (1) 54 üncü madde kapsamındaki yabancılar, kolluk tarafından yakalanmaları hâlinde, haklarında karar verilmek üzere derhâl valiliğe bildirilir. Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilenler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınır. Değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçemez.

(2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

(3) Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay daha uzatılabilir.

(4) İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenilmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, belli bir adreste ikamet etme, belirlenecek şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

(5) İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

(6) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

(7) İdari gözetim işlemine karşı yargı yoluna başvuranlardan, avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayanlara, talepleri hâlinde 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

Административное задержание с целью депортации и его продолжительность

СТАТЬЯ 57 — (1) Иностранцы, подпадающие под действие статьи 54, в случае их задержания сотрудниками правоохранительных органов должны быть немедленно уведомлены губернаторством для принятия решения. Решение о депортации принимается губернаторством в отношении тех, кто, по оценке, требует принятия решения о депортации. Срок рассмотрения и принятия решения не может превышать сорока восьми часов.

(2) Решение об административном задержании принимается губернаторством в отношении тех, кто подвергается риску побега или исчезновения, кто нарушает правила въезда или выезда в Турцию или из Турции, кто использует поддельные или фальшивые документы, кто не покидает Турцию в отведенный для этого срок без уважительной причины, кто представляет угрозу для общественного порядка, общественной безопасности или здоровья населения. Иностранцы, в отношении которых принято решение об административном задержании, должны быть доставлены в центры выдворения в течение сорока восьми часов подразделением правоохранительных органов, осуществившим арест.

(3) Срок административного задержания в центрах выдворения не должен превышать шести месяцев. Однако этот срок может быть продлен максимум на шесть месяцев, если процедура депортации не может быть завершена из-за отказа иностранца сотрудничать или непредоставления правильной информации или документов, касающихся его/ее страны.

(4) Губернаторство должно регулярно, каждый месяц, оценивать, есть ли необходимость в продолжении административного задержания. Если это будет признано необходимым, тридцатидневный срок не откладывается. Административное задержание должно быть немедленно прекращено в отношении иностранцев, для которых продолжение административного задержания не считается необходимым. На этих иностранцев могут быть наложены административные обязанности, например, проживать по определенному адресу и подавать уведомления в порядке и на срок, которые будут определены.

(5) Решение об административном задержании, продлении срока административного задержания и результаты ежемесячно проводимых оценок доводятся до сведения иностранца или его законного представителя или адвоката вместе с указанием причин. В то же время, если лицо, подвергнутое административному задержанию, не представлено адвокатом, ему или его законному представителю сообщается о результатах решения, процедурах и сроках обжалования.

(6) Лицо, подвергнутое административному задержанию, его законный представитель или адвокат могут обжаловать решение об административном задержании у мирового судьи по уголовным делам. Ходатайство не прекращает административного задержания. Если ходатайство подано в администрацию, оно немедленно передается уполномоченному мировому судье по уголовным делам. Мировой судья по уголовным делам завершает рассмотрение в течение пяти дней. Решение мирового судьи по уголовным делам является окончательным. Лицо, подвергнутое административному задержанию, его законный представитель или адвокат могут вновь обратиться к мировому судье по уголовным делам с заявлением о том, что условия административного задержания исчезли или изменились.

(7) Лицам, ходатайствующим о судебной защите против процедуры административного задержания, не имеющим средств для оплаты услуг адвоката, по их просьбе предоставляется адвокат в соответствии с положениями Закона об адвокатуре от 19/3/1969 года под номером 1136.

Geri gönderme merkezleri

MADDE 58 – (1) İdari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar.

(2) Geri gönderme merkezleri Bakanlık tarafından işletilir. Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Kızılay Derneği veya kamu yararına çalışan derneklerden göç alanında uzmanlığı bulunanlarla protokol yaparak bu merkezleri işlettirebilir.

(3) Geri gönderme merkezlerinin kurulması, yönetimi, işletilmesi, devri, denetimi ve sınır dışı edilmek amacıyla idari gözetimde bulunan yabancıların geri gönderme merkezlerine nakil işlemleriyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Центры выдворения

СТАТЬЯ 58 — (1) Иностранцы, подвергнутые административному задержанию, содержатся в центрах выдворения.

(2) Центры выдворения находятся в ведении Министерства. Министерство может поручить управление этими центрами, заключив протокол с государственными учреждениями и организациями, Турецким обществом Красного Полумесяца или общественными благотворительными ассоциациями, обладающими опытом в области миграции.

(3) Процедуры и принципы, касающиеся создания, управления, функционирования, передачи, надзора за центрами высылки и передачи иностранцев, находящихся под административным арестом для депортации в центры высылки, регулируются подзаконным актом.

Geri gönderme merkezlerinde sağlanacak hizmetler

MADDE 59 – (1) Geri gönderme merkezlerinde;

a) Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir,

b) Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,

c) Yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkânı sağlanır,

ç) Çocukların yüksek yararları gözetilir, aileler ve refakatsiz çocuklar ayrı yerlerde barındırılır,

d) Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda, Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

(2) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle geri gönderme merkezlerini ziyaret edebilirler.

Услуги, которые должны предоставляться в центрах высылки

СТАТЬЯ 59 — (1) В центрах высылки

a) Экстренные и базовые медицинские услуги, которые не могут быть оплачены иностранцем, предоставляются бесплатно,

b) Иностранцу обеспечивается доступ к родственникам, нотариусу, законному представителю и адвокату, а также доступ к телефонной связи и консультация с ними,

c) Иностранцу предоставляется возможность встретиться со своими посетителями, консульским работником страны его гражданства, работником Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев,

ç) Учитываются наилучшие интересы детей, семьи и несопровождаемые несовершеннолетние размещаются в отдельных местах,

d) Министерством национального образования принимаются необходимые меры для обеспечения того, чтобы дети получали образование и профессиональную подготовку.

(2) Представители соответствующих неправительственных организаций, обладающих опытом в области миграции, могут посещать центры выдворения с разрешения Генерального директората.

Sınır dışı etme kararının yerine getirilmesi

MADDE 60 – (1) Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk birimi tarafından sınır kapılarına götürülür.

(2) Geri gönderme merkezlerine sevk edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar, Genel Müdürlük taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince sınır kapılarına götürülür.

(3) Sınır dışı edilecek yabancıların seyahat masrafları kendilerince karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, masrafların eksik kalan kısmı veya tamamı Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece, yabancının Türkiye’ye girişine izin verilmeyebilir.

(4) Genel Müdürlük sınır dışı işlemleriyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar, ilgili ülke makamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.

(5) Yabancıların pasaportları veya diğer belgeleri, sınır dışı edilinceye kadar tutulabilir ve sınır dışı işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişiler, kalışlarını veya dönüşlerini garanti ettikleri yabancıların sınır dışı edilme masraflarını ödemekle yükümlüdür. Yabancıyı izinsiz çalıştıran işveren veya işveren vekillerinin, yabancının sınır dışı edilme işlemleri konusundaki yükümlülükleri hakkında 4817 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Исполнение постановления о депортации

СТАТЬЯ 60 — (1) Иностранцы, находящиеся в центрах выдворения, доставляются к пограничным воротам подразделениями правоохранительных органов.

(2) Иностранцы, которые будут депортированы без необходимости перевода в центры выдворения, доставляются к пограничным воротам подразделениями правоохранительных органов по согласованию с провинциальной организацией Главного управления.

(3) Дорожные расходы иностранцев, подлежащих депортации, покрываются ими самими. Если это невозможно, недостающая часть или все расходы оплачиваются из бюджета Главного управления. Если расходы не будут возмещены, иностранцу не может быть разрешен въезд в Турцию.

(4) Генеральный директорат может сотрудничать с международными организациями, властями соответствующих стран и неправительственными организациями в связи с процедурами депортации.

(5) Паспорта или другие документы иностранцев могут храниться до момента их депортации, а их билеты могут быть конвертированы в наличные деньги для использования в процедурах депортации.

(6) Физические или юридические лица обязаны оплатить расходы по депортации иностранцев, пребывание или возвращение которых они гарантируют. Положение третьего абзаца статьи 21 Закона № 4817 применяется к обязательствам работодателей или представителей работодателей, которые нанимают иностранцев без разрешения, в отношении процедур депортации иностранцев.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uluslararası Koruma

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Koruma Çeşitleri, Uluslararası Korumanın Haricinde Tutulma

Mülteci

MADDE 61 – (1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Международная защита

ЧАСТЬ ОДНА

Виды международной защиты, исключение из международной защиты

Беженец

СТАТЬЯ 61 — (1) Иностранцу, который в результате событий, происходящих в европейских странах, находится за пределами страны своей гражданской принадлежности и не может или, в силу такого опасения, не желает пользоваться защитой этой страны из-за вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, или лицу без гражданства, которое в результате таких событий находится за пределами страны своего прежнего проживания и не может или, в силу такого опасения, не желает туда вернуться, предоставляется статус беженца после процедуры определения статуса.

Şartlı mülteci

MADDE 62 – (1)Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

Условный беженец

СТАТЬЯ 62 — (1) Иностранцу, который в результате событий, происходящих за пределами европейских стран, находится за пределами страны своей гражданской принадлежности и не может или, в силу такого опасения, не желает пользоваться защитой этой страны из-за обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, или лицу без гражданства, которое в результате таких событий находится за пределами страны своего прежнего обычного проживания и не может или, в силу такого опасения, не желает туда вернуться, после процедуры определения статуса предоставляется статус условного беженца. Условному беженцу разрешается оставаться в Турции до тех пор, пока он/она не будет переселен в третью страну.

İkincil koruma

MADDE 63 – (1) Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,

b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,

c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak,

olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.

Вторичная защита

СТАТЬЯ 63 — (1) Лица, которые не квалифицируются как беженцы или условные беженцы, но которые в случае возвращения в страну своего происхождения или страну проживания

a) будут приговорены к смертной казни или казнены,

b) подвергнутся пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению,

в) подвергнется серьезной угрозе для своей личности в результате неизбирательных актов насилия в условиях международного или общенационального вооруженного конфликта,

Иностранцу или лицу без гражданства, который не может воспользоваться защитой страны своего происхождения или страны проживания или не желает пользоваться защитой страны своего происхождения или страны проживания из-за такой угрозы, предоставляется статус дополнительной защиты после процедуры определения статуса.

Uluslararası korumanın haricinde tutulma

MADDE 64 – (1) Başvuru sahibi;

a) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dışında, diğer bir Birleşmiş Milletler organı veya örgütünden hâlen koruma veya yardım görüyorsa,

b) İkamet ettiği ülke yetkili makamlarınca, o ülke vatandaşlarının sahip bulundukları hak ve yükümlülüklere sahip olarak tanınıyorsa,

c) Sözleşmenin 1 inci maddesinin (F) fıkrasında belirtilen fiillerden suçlu olduğuna dair ciddi kanaat varsa,

uluslararası korumadan hariçte tutulur.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine giren bir kişi hakkındaki koruma veya yardım herhangi bir nedenle sona erdiği zaman, bu kişilerin konumları Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararlara istinaden kesin bir çözüme kavuşturulmadığı takdirde, bu kişiler bu Kanunun sağladığı korumadan yararlanabilir.

(3) Başvuru sahibinin, uluslararası koruma başvurusu yapmadan önce, Türkiye dışında hangi saikle olursa olsun zalimce eylemler yaptığını düşündürecek nedenler varsa birinci fıkranın (c) bendi kapsamında değerlendirme yapılır.

(4) Birinci fıkranın (c) bendi ile üçüncü fıkrada belirtilen suç ya da fiillerin işlenmesine iştirak eden veya bu fiillerin işlenmesini tahrik eden kişi uluslararası korumadan hariçte tutulur.

(5) Birinci fıkranın (c) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralardaki durumlara ek olarak; kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dair ciddi emareler bulunan yabancı veya vatansız kişi ile birinci fıkranın (c) bendi kapsamında olmayan, fakat Türkiye’de işlenmesi hâlinde hapis cezası verilmesini gerektiren suç veya suçları daha önce işleyen ve sadece bu suçun cezasını çekmemek için menşe veya ikamet ülkesini terk eden yabancı veya vatansız kişi, ikincil korumadan hariçte tutulur.

(6) Başvuru sahibinin uluslararası korumadan hariçte tutulması, hariçte tutma nedenlerinden herhangi birinin diğer aile üyeleri için oluşmaması şartıyla, başvuru sahibinin aile üyelerinin de hariçte tutulmasını gerektirmez.

Исключение из международной защиты

СТАТЬЯ 64 — (1) Если заявитель

a) в настоящее время получает защиту или помощь от органа или организации Организации Объединенных Наций, кроме Верховного комиссара ООН по делам беженцев

b) признан компетентными органами страны проживания как имеющий права и обязанности граждан этой страны,

c) есть серьезные основания полагать, что он или она виновны в преступлениях, указанных в пункте (F) статьи 1 Конвенции,

исключается из международной защиты.

(2) Если защита или помощь лицу, подпадающему под действие подпункта (a) пункта (1), прекращена по какой-либо причине, такие лица могут пользоваться защитой, предусмотренной настоящим Законом, если только их ситуация не была окончательно урегулирована в соответствии с резолюциями, принятыми Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

(3) Если есть основания полагать, что заявитель совершил жестокие действия за пределами Турции, независимо от мотивов, до обращения за международной защитой, оценка должна быть проведена в рамках подпункта (c) первого параграфа.

(4) Лицо, которое участвует или подстрекает к совершению преступлений или действий, указанных в подпункте (c) первого пункта и третьем пункте, должно быть исключено из международной защиты.

(5) В дополнение к ситуациям, указанным в подпункте (c) первого пункта и в третьем и четвертом пунктах, иностранный гражданин или лицо без гражданства, у которого имеются серьезные основания полагать, что он представляет опасность для общественного порядка или общественной безопасности, а также иностранный гражданин или лицо без гражданства, который ранее совершил преступление или преступления, не предусмотренные подпунктом (c) первого пункта, но которые в случае их совершения в Турции были бы наказуемы лишением свободы, и который покинул страну своего происхождения или проживания только с целью избежать наказания за это преступление, должны быть исключены из дополнительной защиты.

(6) Исключение заявителя из международной защиты не требует исключения членов семьи заявителя, при условии, что любое из оснований для исключения не распространяется на других членов семьи.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Usuller

Başvuru

MADDE 65 – (1)Uluslararası koruma başvuruları valiliklere bizzat yapılır.

(2) Başvuruların ülke içinde veya sınır kapılarında kolluk birimlerine yapılması hâlinde, bu başvurular derhâl valiliğe bildirilir. Başvuruyla ilgili işlemler valilikçe yürütülür.

(3) Her yabancı veya vatansız kişi kendi adına başvuru yapabilir. Başvuru sahibi, başvuruları aynı gerekçeye dayanan ve kendisiyle birlikte gelen aile üyeleri adına başvuru yapabilir. Bu durumda, ergin aile üyelerinin, kendi adlarına başvuruda bulunulmasına yönelik muvafakati alınır.

(4) Makul bir süre içinde valiliklere kendiliğinden uluslararası koruma başvurusunda bulunanlar hakkında; yasa dışı girişlerinin veya kalışlarının geçerli nedenlerini açıklamak kaydıyla, Türkiye’ye yasal giriş şartlarını ihlal etmek veya Türkiye’de yasal şekilde bulunmamaktan dolayı cezai işlem yapılmaz.

(5) Hürriyeti kısıtlanan kişilerin uluslararası koruma başvuruları, valiliğe derhâl bildirilir. Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, diğer adli ve idari işlemlerin ya da tedbir ve yaptırımların uygulanmasını engellemez.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Общие процедуры

Заявление

СТАТЬЯ 65 — (1) Заявления о предоставлении международной защиты подаются лично в губернаторства.

(2) Если ходатайства подаются в правоохранительные органы внутри страны или на пограничных пунктах, об этом немедленно сообщается в губернаторство. Процедуры, связанные с заявлением, осуществляются губернаторством.

(3) Каждый иностранец или лицо без гражданства может подать заявление от своего имени. Заявитель может подать заявление от имени сопровождающих его членов семьи, чьи заявления основаны на тех же основаниях. В этом случае необходимо получить согласие совершеннолетних членов семьи на подачу заявления от их имени.

(4) В отношении лиц, которые в разумные сроки спонтанно обращаются в губернаторства с ходатайством о предоставлении международной защиты, не принимаются уголовные меры при условии, что они объяснят уважительные причины своего незаконного въезда или пребывания, нарушения условий законного въезда в Турцию или не законного нахождения в Турции.

(5) Заявления о предоставлении международной защиты лицам, чья свобода ограничена, должны быть немедленно доведены до сведения губернаторства. Получение и рассмотрение ходатайств не препятствует осуществлению других судебных и административных процедур или мер и санкций.

Refakatsiz çocuklar

MADDE 66 – (1) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Refakatsiz çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır. Başvuru alındığı andan itibaren, haklarında 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.

b) Refakatsiz çocuğun görüşü dikkate alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, uygun konaklama yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilir.

c) On altı yaşını doldurmuş olanlar, uygun koşullar sağlandığında kabul ve barınma merkezlerinde de barındırılabilir.

ç) Mümkün olduğu ölçüde, çocukların yararı, yaşları ve olgunluk düzeyleri dikkate alınarak, kardeşler bir arada bulundurulur. Zorunlu olmadığı sürece konaklama yerlerinde değişiklik yapılmaz.

Несопровождаемые несовершеннолетние

СТАТЬЯ 66 — (1) Следующие положения применяются к несопровождаемым несовершеннолетним, обращающимся за международной защитой:

a) Во всех процедурах, касающихся несопровождаемых несовершеннолетних, необходимо соблюдать наилучшие интересы ребенка. С момента получения заявления к ним применяются положения Закона о защите детей № 5395 от 3/7/2005.

b) Министерство семьи и социальной политики помещает их в подходящее жилье, к взрослым родственникам или в приемную семью, принимая во внимание мнение несопровождаемого несовершеннолетнего.

c) Лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут быть также размещены в центрах приема и размещения при наличии соответствующих условий.

ç) По мере возможности братья и сестры размещаются вместе, с учетом интересов детей, их возраста и степени зрелости. Изменения в местах размещения не производятся, если это не является обязательным.

Özel ihtiyaç sahipleri

MADDE 67 – (1)Özel ihtiyaç sahiplerine bu Kısımda yazılı hak ve işlemlerde öncelik tanınır.

(2) İşkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan kişilere, bu türden fiillerin neden olduğu hasarlarını giderecek yeterli tedavi imkânı sağlanır.

Лица с особыми потребностями

СТАТЬЯ 67 — (1) Лицам с особыми потребностями предоставляется приоритет в правах и процедурах, изложенных в настоящей части.

(2) Лицам, подвергшимся пыткам, сексуальному посягательству или другому серьезному психологическому, физическому или сексуальному насилию, предоставляется адекватное лечение для устранения ущерба, причиненного такими действиями.

Başvuru sahiplerinin idari gözetimi

MADDE 68 – (1)Başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamaz.

(2) Başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınması istisnai bir işlemdir. Başvuru sahibi sadece aşağıdaki hâllerde idari gözetim altına alınabilir:

a) Kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, bu bilgilerinin tespiti amacıyla

b) Sınır kapılarında usulüne aykırı surette ülkeye girmekten alıkonulması amacıyla

c) İdari gözetim altına alınmaması durumunda başvurusuna temel oluşturan unsurların belirlenemeyecek olması hâlinde

ç) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması hâlinde

(3) İdari gözetimin gerekip gerekmediği bireysel olarak değerlendirilir. İkinci fıkrada belirtilen hâllerde; idari gözetim altına alınmadan önce, 71 inci maddede belirtilen ikamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğünün yeterli olup olmayacağı öncelikle değerlendirilir. Valilik, idari gözetim yerine başka usuller belirleyebilir. Bu tedbirler yeterli olmadığı takdirde, idari gözetim uygulanır.

(4) İdari gözetim kararı, idari gözetim altına alınma gerekçelerini ve gözetimin süresini içerecek şekilde idari gözetim altına alınan kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İdari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu ve itiraz usulleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

(5) Başvuru sahibinin idari gözetim süresi otuz günü geçemez. İdari gözetim altına alınan kişilerin işlemleri en kısa sürede tamamlanır. İdari gözetim, şartları ortadan kalktığı takdirde derhâl sonlandırılır.

(6) İdari gözetimin her aşamasında, kararı alan makam tarafından, idari gözetim sonlandırılarak, 71 inci maddede belirtilen yükümlülüklerin veya başka tedbirlerin yerine getirilmesi istenebilir.

(7) İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetime karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Başvuru idari gözetimi durdurmaz. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine derhâl ulaştırılır. Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

(8) İkinci fıkra uyarınca idari gözetim altına alınan kişi, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmek üzere ziyaretçi kabul edebilir. İdari gözetim altına alınan kişiye yasal temsilcisi, avukat, noter ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlileriyle görüşme imkânı sağlanır.

Административный надзор за заявителями

СТАТЬЯ 68 — (1) Заявители не могут быть подвергнуты административному задержанию только потому, что они обратились за международной защитой.

(2) Помещение заявителей под административный арест является исключительной процедурой. Заявитель может быть подвергнут административному задержанию только в следующих случаях

a) если имеются серьезные сомнения в точности сведений о личности или гражданстве, с целью установления таких сведений

b) В целях предотвращения незаконного въезда в страну через пограничные ворота

c) В случае, если элементы, лежащие в основе ходатайства, не могут быть установлены в отсутствие административного задержания

ç) в случае серьезной опасности для общественного порядка или общественной безопасности.

(3) Необходимость или отсутствие административного задержания оценивается в индивидуальном порядке. В случаях, указанных во втором абзаце, сначала должно быть установлено, достаточно ли обязательства по проживанию и обязательства по уведомлению, указанного в статье 71, до административного задержания. Губернаторство может установить другие процедуры вместо административного задержания. Если эти меры недостаточны, применяется административное задержание.

(4) Решение об административном задержании сообщается в письменной форме лицу, подвергнутому административному задержанию, или его законному представителю или адвокату с указанием причин подвергнутого административному задержанию и срока задержания. Если лицо, подвергнутое административному задержанию, не представлено адвокатом, ему или его законному представителю сообщается о результатах решения и процедурах обжалования.

(5) Продолжительность административного задержания заявителя не должна превышать тридцати дней. Процедуры в отношении лиц, подвергнутых административному задержанию, должны быть завершены в кратчайшие сроки. Административное задержание должно быть немедленно прекращено, если условия его применения более не соблюдаются.

(6) На каждой стадии административного задержания орган, принимающий решение, может потребовать выполнения обязательств или принятия других мер, указанных в статье 71, путем прекращения административного задержания.

(7) Лицо, подвергнутое административному задержанию, его законный представитель или адвокат могут обратиться к мировому судье по уголовным делам с жалобой на административное задержание. Ходатайство не прекращает административного задержания. Если ходатайство подано в администрацию, оно немедленно передается уполномоченному мировому судье по уголовным делам. Мировой судья по уголовным делам должен завершить рассмотрение в течение пяти дней. Решение мирового судьи по уголовным делам является окончательным. Лицо, подвергнутое административному задержанию, его законный представитель или адвокат могут вновь обратиться к мировому судье по уголовным делам с заявлением о том, что условия административного задержания исчезли или изменились.

(8) Лицо, подвергнутое административному задержанию в соответствии со вторым абзацем, может принимать посетителей, порядок и принципы приема которых определяются нормативным актом. Лицу, подвергнутому административному задержанию, предоставляется возможность встретиться со своим законным представителем, адвокатом, нотариусом и должностными лицами Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Kayıt ve kontrol

MADDE 69 – (1) Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilir.

(2) Başvuru sahibi kayıt esnasında kimlik bilgilerini doğru olarak bildirmek ve varsa kimliğini ispatlayacak belge ve seyahat dokümanlarını yetkili makamlara teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, başvuru sahibinin üzerinde ve eşyalarında kontrol yapılabilir.

(3) Kayıt esnasında başvuru sahibinin kimliğine ilişkin belge olmaması hâlinde, kimlik tespitinde kişisel verilerinin karşılaştırılmasından ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılır. Kimlik tespit araştırmaları sonucunda da kimliğine dair bilgi elde edilememesi hâlinde, başvuranın beyanı esas alınır.

(4) Kayıt esnasında; başvuru sahibinin menşe veya ikamet ülkesini terk etme sebepleri, ülkesini terk ettikten sonra başından geçen ve başvuru yapmasına neden olan olaylar, Türkiye’ye giriş şekli, kullandığı yol güzergâhları ve vasıta bilgileri, daha önceden başka bir ülkede uluslararası korumaya başvurmuş veya korumadan yararlanmışsa, bu başvuru veya korumaya ilişkin bilgi ve belgeleri alınır.

(5) Mülakat zamanı ve yeri kayıt esnasında bildirilir.

(6) Kamu sağlığını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen başvuru sahibi sağlık kontrolünden geçirilir.

(7) Başvuru sahibine kayıt esnasında; kimlik bilgilerini içeren, uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu belirten, otuz gün geçerli kayıt belgesi verilir. Kayıt belgesi, gerektiğinde otuz günlük sürelerle uzatılabilir. Kayıt belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp başvuru sahibinin Türkiye’de kalışına imkân sağlar.

Регистрация и контроль

СТАТЬЯ 69 — (1) Заявления о предоставлении международной защиты регистрируются по провинциям.

(2) Во время регистрации заявитель обязан правильно указать свои личные данные и представить компетентным органам документы и проездные документы, если таковые имеются, для подтверждения своей личности. Для обеспечения выполнения этого обязательства может быть проведен досмотр личности и вещей заявителя.

(3) В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность заявителя на момент регистрации, для идентификации используется информация, полученная в результате сравнения личных данных и исследований. Если в результате идентификационных поисков не удается получить информацию о личности заявителя, за основу берется заявление заявителя.

(4) Во время регистрации выясняются причины, по которым заявитель покинул страну своего происхождения или проживания, события, произошедшие с ним после отъезда из страны и побудившие его подать заявление, способ, которым он въехал в Турцию, маршруты и транспортные средства, которыми он пользовался, если он ранее обращался за международной защитой или пользовался ею в другой стране, информация и документы, относящиеся к этому обращению или защите, должны быть взяты.

(5) Время и место проведения собеседования сообщается при регистрации.

(6) Заявитель, который считается угрожающим здоровью населения, должен пройти медицинское обследование.

(7) Во время регистрации заявителю выдается регистрационное свидетельство, содержащее его/ее личные данные, в котором указывается, что он/она подал/а заявление о предоставлении международной защиты, и действительное в течение тридцати дней. При необходимости срок действия регистрационного свидетельства может быть продлен на тридцать дней. Регистрационное свидетельство не облагается никаким сбором и дает заявителю право на пребывание в Турции.

Başvuru sahibinin bilgilendirilmesi ve tercümanlık

MADDE 70 – (1) Başvuru sahibi, başvurusuyla ilgili takip edilecek usuller, başvurusunun değerlendirilmesi sürecindeki hak ve yükümlülükleri, yükümlülüklerini nasıl yerine getireceği ve bu yükümlülüklere uymaması ya da yetkililerle iş birliğinde bulunmaması hâlinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlar, itiraz usulleri ve süreleri konusunda kayıt esnasında bilgilendirilir.

(2) Başvuru sahibinin talep etmesi hâlinde, başvuru, kayıt ve mülakat aşamalarındaki kişisel görüşmelerde tercümanlık hizmetleri sağlanır.

Информация и толкование заявителя

СТАТЬЯ 70 — (1) Во время регистрации заявитель должен быть проинформирован о процедурах, которые необходимо пройти в отношении его/ее заявления, о его/ее правах и обязанностях во время рассмотрения его/ее заявления, о том, как он/она будет выполнять свои обязанности, о возможных последствиях, которые могут возникнуть в случае невыполнения этих обязанностей или отказа сотрудничать с властями, а также о процедурах и сроках обжалования.

(2) По просьбе заявителя услуги устного перевода предоставляются во время личных бесед на этапах подачи заявления, регистрации и собеседования.

İkamet zorunluluğu ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 71 – (1) Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari yükümlülükler getirilebilir.

(2) Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Обязательство по проживанию и обязательство по уведомлению

СТАТЬЯ 71 — (1) На заявителя могут быть наложены административные обязательства, такие как обязательство проживать в центре приема и убежища, в определенном месте или в провинции, а также подавать уведомления в установленных формах и сроки.

(2) Заявитель обязан зарегистрироваться в системе адресной регистрации и уведомить губернаторство о своем адресе проживания.

Kabul edilemez başvuru

MADDE 72 – (1)Başvuru sahibi;

a) Farklı bir gerekçe öne sürmeksizin aynı başvuruyu yenilemişse,

b) Kendi adına başvuru yapılmasına muvafakat verdikten sonra, başvurunun herhangi bir aşamasında haklı bir neden göstermeksizin veya başvurunun reddedilmesinin ardından farklı bir gerekçe öne sürmeksizin ayrı bir başvuru yapmışsa,

c) 73 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,

ç) 74 üncü madde kapsamında olan ülkeden gelmişse,

başvurusunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumların, değerlendirmenin herhangi bir aşamasında ortaya çıkması hâlinde değerlendirme durdurulur.

(3) Başvurunun kabul edilemez olduğuna ilişkin karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Неприемлемое заявление

СТАТЬЯ 72 — (1) Если заявитель

a) повторно подал ту же самую заявку, не представив иного обоснования,

b) после согласия на подачу заявки от своего имени, подал отдельную заявку на любой стадии рассмотрения заявки без уважительной причины или без какого-либо другого обоснования после отклонения заявки,

c) Если он происходит из страны, подпадающей под действие статьи 73,

ç) если она исходит из страны, подпадающей под действие статьи 74,

принимается решение о неприемлемости заявки.

(2) Если обстоятельства, указанные в первом абзаце, имеют место на любой стадии экспертизы, экспертиза приостанавливается.

(3) Решение о неприемлемости ходатайства сообщается заинтересованному лицу или его законному представителю или адвокату. Если заинтересованное лицо не представлено адвокатом, ему или его законному представителю сообщается о результатах решения, процедурах обжалования и сроках.

İlk iltica ülkesinden gelenler

MADDE 73 – (1) Başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve hâlen bu korumadan yararlanma imkânının olduğu veya geri göndermeme ilkesini de içeren yeterli ve etkili nitelikte korumadan hâlen faydalanabileceği bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda, başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir ve ilk iltica ülkesine gönderilmesi için işlemler başlatılır. Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, ilk iltica ülkesi olarak nitelenen ülke tarafından kabul edilmemesi hâlinde, başvuruya ilişkin işlemler devam ettirilir.

Прибытие из первой страны убежища

СТАТЬЯ 73 — (1) Если выясняется, что заявитель прибыл из страны, где он/она ранее был признан беженцем и все еще имеет возможность воспользоваться этой защитой, или из страны, где он/она все еще может воспользоваться адекватной и эффективной защитой, включая принцип невыдворения, заявление считается неприемлемым, и начинается процедура его/ее высылки в первую страну убежища. Однако ему/ей разрешается оставаться в стране до завершения процесса возвращения. Об этом сообщается заинтересованному лицу. Если соответствующее лицо не будет принято страной, рассматриваемой в качестве первой страны убежища, процедуры в отношении его заявления будут продолжены.

Güvenli üçüncü ülkeden gelenler

MADDE 74 – (1) Başvuru sahibinin, Sözleşmeye uygun korumayla sonuçlanabilecek bir uluslararası koruma başvurusu yaptığı veya başvurma imkânının olduğu güvenli üçüncü bir ülkeden geldiğinin ortaya çıkması durumunda başvuru kabul edilemez olarak değerlendirilir ve güvenli üçüncü ülkeye gönderilmesi için işlemler başlatılır. Ancak geri gönderme işlemi gerçekleşinceye kadar ülkede kalışına izin verilir. Bu durum ilgiliye tebliğ edilir. İlgilinin, güvenli üçüncü ülke olarak nitelenen ülke tarafından kabul edilmemesi hâlinde, başvuruya ilişkin işlemler devam ettirilir.

(2) Aşağıdaki şartları taşıyan ülkeler güvenli üçüncü ülke olarak nitelendirilir:

a) Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle tehdit altında olmaması

b) Kişilerin işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı ülkelere geri gönderilmemesi ilkesinin uygulanıyor olması

c) Kişinin mülteci statüsü talep etme ve mülteci olarak nitelendirilmesi durumunda Sözleşmeye uygun olarak koruma elde etme imkânının bulunması

ç) Kişinin ciddi zarar görme riskinin olmaması

(3) Bir ülkenin başvuru sahibi için güvenli üçüncü ülke olup olmadığı, başvuru sahibinin ilgili üçüncü ülkeye gönderilmesini makul kılacak bu kişi ve ülke arasındaki bağlantılar da dâhil olmak üzere, her başvuru sahibi için ayrı olarak değerlendirilir.

Лица из безопасной третьей страны

СТАТЬЯ 74 — (1) Если выясняется, что заявитель подал ходатайство о международной защите, которое может привести к защите в соответствии с Конвенцией, или что он/она происходит из безопасной третьей страны, где у него/нее есть возможность подать ходатайство, ходатайство считается неприемлемым, и начинаются процедуры по его/ее высылке в безопасную третью страну. Однако ему/ей разрешается оставаться в стране до завершения процесса репатриации. Об этом сообщается заинтересованному лицу. Если заинтересованное лицо не будет принято страной, признанной безопасной третьей страной, процедуры, связанные с ходатайством, будут продолжены.

(2) Страны, удовлетворяющие следующим условиям, квалифицируются как безопасная третья страна:

a) жизни или свободе лиц не угрожает опасность по причине их расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений

b) применяется принцип невысылки в страны, где лица могут быть подвергнуты пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению

c) лицо имеет возможность претендовать на статус беженца и, в случае признания беженцем, получить защиту в соответствии с Конвенцией

d) отсутствует риск причинения лицу серьезного вреда.

(3) Вопрос о том, является ли страна безопасной третьей страной для заявителя, решается отдельно для каждого заявителя, включая связи между этим лицом и страной, которые делают разумным отправку заявителя в эту третью страну.

Mülakat

MADDE 75 – (1) Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren otuz gün içinde bireysel mülakat yapılır. Mülakatın mahremiyeti dikkate alınarak, kişiye kendisini en iyi şekilde ifade etme imkânı tanınır. Ancak, aile üyelerinin de bulunmasının gerekli görüldüğü durumlarda, kişinin muvafakati alınarak mülakat aile üyeleriyle birlikte yapılabilir. Başvuru sahibinin talebi üzerine, avukatı gözlemci olarak mülakata katılabilir.

(2) Başvuru sahibi, yetkililerle iş birliği yapmak ve uluslararası koruma başvurusunu destekleyecek tüm bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

(3) Özel ihtiyaç sahipleriyle yapılacak mülakatlarda, bu kişilerin özel durumları göz önünde bulundurulur. Çocuğun mülakatında psikolog, çocuk gelişimci veya sosyal çalışmacı ya da ebeveyni veya yasal temsilcisi hazır bulunabilir.

(4) Mülakatın gerçekleştirilememesi hâlinde, yeni mülakat tarihi belirlenir ve ilgili kişiye tebliğ edilir. Mülakat tarihleri arasında en az on gün bulunur.

(5) Gerekli görüldüğünde başvuru sahibiyle ek mülakatlar yapılabilir.

(6) Mülakatlar sesli veya görsel olarak kayıt altına alınabilir. Bu durumda mülakat yapılan kişi bilgilendirilir. Her mülakatın sonunda tutanak düzenlenir, bir örneği mülakat yapılan kişiye verilir.

Собеседование

СТАТЬЯ 75 — (1) Для принятия эффективного и справедливого решения с заявителем проводится индивидуальное собеседование в течение тридцати дней с даты регистрации. Учитывая конфиденциальность собеседования, лицу должна быть предоставлена возможность высказаться наилучшим образом. Однако в случаях, когда присутствие членов семьи считается необходимым, интервью может быть проведено вместе с членами семьи с согласия заявителя. По просьбе заявителя его/ее адвокат может присутствовать на интервью в качестве наблюдателя.

(2) Заявитель обязан сотрудничать с властями и представлять всю информацию и документы в поддержку своего ходатайства о международной защите.

(3) При проведении собеседований с лицами с особыми потребностями должны учитываться особые обстоятельства этих лиц. На собеседовании с ребенком может присутствовать психолог, консультант по развитию ребенка или социальный работник, а также родитель или законный представитель.

(4) Если собеседование не может быть проведено, назначается новая дата собеседования, о которой сообщается заинтересованному лицу. Между датами собеседования должно пройти не менее десяти дней.

(5) При необходимости с заявителем могут быть проведены дополнительные собеседования.

(6) Собеседование может быть записано на аудио- или видеоноситель. В этом случае опрашиваемый должен быть проинформирован. По окончании каждого интервью составляется отчет, копия которого выдается интервьюируемому.

Uluslararası koruma başvuru sahibi kimlik belgesi

MADDE 76 – (1) Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren altı ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenir. Başvurusu sonuçlandırılamayanların kimlik belgeleri altı aylık sürelerle uzatılır.

(2) 72 nci ve 79 uncu maddeler kapsamında olanlar ile bunların aile üyelerine kimlik belgesi verilmez.

(3) Kimlik belgesinin şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Kimlik belgesi, hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer.

Удостоверение личности заявителя международной защиты

СТАТЬЯ 76 — (1) Заявителю, прошедшему собеседование, и членам его семьи, если таковые имеются, с которыми он прибыл, выдается шестимесячное удостоверение личности заявителя международной защиты, содержащее идентификационный номер иностранца и подтверждающее, что он/она обратились за международной защитой. Срок действия удостоверений личности тех, чье ходатайство не может быть завершено, продлевается на шесть месяцев.

(2) Документы, удостоверяющие личность, не выдаются лицам, подпадающим под действие статей 72 и 79, и членам их семей.

(3) Форма и содержание документа, удостоверяющего личность, определяются Генеральным директоратом.

(4) Удостоверение личности не облагается никакими сборами и заменяет вид на жительство.

Başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması

MADDE 77 – (1) Başvuru sahibinin;

a) Başvurusunu geri çektiğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) Mazeretsiz olarak mülakata üç defa üst üste gelmemesi,

c) İdari gözetim altında bulunduğu yerden kaçması,

ç) Mazeretsiz olarak; bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmemesi, belirlenen ikamet yerine gitmemesi veya ikamet yerini izinsiz terk etmesi,

d) Kişisel verilerinin alınmasına karşı çıkması,

e) Kayıt ve mülakattaki yükümlülüklerine uymaması,

hâllerinde başvurusu geri çekilmiş kabul edilerek değerlendirme durdurulur.

Отзыв или предполагаемый отзыв заявки

СТАТЬЯ 77 — (1) Заявитель

a) Заявляет в письменной форме об отзыве своего заявления,

b) Неявка на собеседование три раза подряд без уважительной причины,

c) сбежал из места, где он/она находится под административным арестом,

ç) три раза подряд не выполняет обязанность по уведомлению, не является по назначенному месту жительства или покидает место жительства без разрешения без уважительной причины,

d) несогласие со сбором персональных данных,

e) Невыполнение обязательств по регистрации и собеседованию,

В таких случаях заявка считается отозванной, а оценка прекращается.

Karar

MADDE 78 – (1) Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. Kararın bu süre içerisinde verilememesi hâlinde başvuru sahibi bilgilendirilir.

(2) Kararlar bireysel olarak verilir. 64 üncü maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydıyla, aile adına yapılan başvuru bütün olarak değerlendirilir ve verilen karar tüm aile üyelerini kapsar.

(3) Başvuru hakkında karar verilirken menşe veya önceki ikamet ülkesinin mevcut genel şartları ve başvuru sahibinin kişisel şartları göz önünde bulundurulur.

(4) Başvuru sahibine, zulüm veya ciddi zarar görme tehdidine karşı vatandaşı olduğu ülke veya önceki ikamet ülkesinin belirli bir bölgesinde koruma sağlanabiliyorsa ve başvuru sahibi, ülkenin o bölgesine güvenli bir şekilde seyahat edebilecek ve yerleşebilecek durumdaysa, başvuru sahibinin uluslararası korumaya muhtaç olmadığına karar verilebilir.

(5) Dördüncü fıkradaki durumların ortaya çıkması, başvurunun tam bir incelemeye tabi tutulmasını engellemez.

(6) Karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Olumsuz kararın tebliğinde, kararın maddi gerekçeleri ve hukuki dayanakları da belirtilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Решение

СТАТЬЯ 78 – (1) Решение по заявке должно быть принято Генеральным директоратом не позднее шести месяцев с даты регистрации. Если решение не может быть вынесено в течение этого срока, заявитель должен быть проинформирован об этом.

(2) Решения принимаются в индивидуальном порядке. Без ущерба для пункта 6 статьи 64 заявление, поданное от имени семьи, рассматривается как единое целое, и решение распространяется на всех членов семьи.

(3) При принятии решения по ходатайству принимаются во внимание существующие общие условия страны происхождения или прежнего места жительства и личные обстоятельства заявителя.

(4) Заявитель может быть признан не нуждающимся в международной защите, если защита от преследования или серьезной угрозы преследования или серьезного вреда имеется в определенном регионе страны гражданства или страны прежнего проживания и заявитель может безопасно путешествовать и поселиться в этом регионе страны.

(5) Возникновение обстоятельств, указанных в параграфе 4, не препятствует всестороннему рассмотрению заявления.

(6) Решение должно быть сообщено заявителю или его законному представителю или адвокату. В уведомлении об отрицательном решении также должны быть указаны материальные и правовые основания решения. Если заинтересованное лицо не представлено адвокатом, он или его законный представитель должны быть проинформированы о результатах решения, процедурах обжалования и сроках.

Hızlandırılmış değerlendirme

MADDE 79 – (1) Başvuru sahibinin;

a) Başvuru sırasında gerekçelerini sunarken, uluslararası korumayı gerektirecek konulara hiç değinmemiş olması,

b) Sahte belge ya da yanıltıcı bilgi ve belge kullanarak veya kararı olumsuz etkileyebilecek bilgi ve belgeleri sunmayarak yetkilileri yanlış yönlendirmesi,

c) Kimliğinin ya da uyruğunun tespit edilmesini güçleştirmek amacıyla kimlik ya da seyahat belgelerini kötü niyetle imha etmesi veya elden çıkarması,

ç) Sınır dışı edilmek üzere idari gözetim altında olması,

d) Sadece, Türkiye’den gönderilmesine yol açacak bir kararın uygulanmasını erteletmek ya da engellemek amacıyla başvuruda bulunması,

e) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehlike oluşturması ya da bu nedenlerle Türkiye’den daha önce sınır dışı edilmiş olması,

f) Başvurusunun geri çekilmiş sayılmasından sonra yeniden başvuruda bulunması,

hâllerinde, başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilir.

(2) Başvurusu hızlandırılmış olarak değerlendirilen başvuru sahibiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç gün içinde mülakat yapılır. Başvuru, mülakattan sonra en geç beş gün içinde sonuçlandırılır.

(3) Bu maddeye göre değerlendirilen başvurulardan, incelenmesinin uzun süreceği anlaşılanlar, hızlandırılmış değerlendirmeden çıkarılabilir.

(4) Refakatsiz çocukların başvuruları hızlandırılmış olarak değerlendirilemez.

Ускоренная оценка

СТАТЬЯ 79 – (1) Заявитель

a) При изложении своих оснований при подаче заявления заявитель не упомянул вопросы, требующие международной защиты,

b) вводит власти в заблуждение, используя фальшивые документы или вводя в заблуждение информацией и документами, или не представляет информацию и документы, которые могут негативно повлиять на решение,

c) злонамеренно уничтожает или избавляется от удостоверения личности или проездных документов с целью затруднить установление его личности или гражданства,

ç) находится под административным арестом с целью депортации,

d) он/она подает заявление исключительно с целью отсрочить или предотвратить выполнение решения, которое приведет к его/ее высылке из Турции,

e) Представляет опасность для общественного порядка или общественной безопасности или ранее был депортирован из Турции по этим причинам,

f) повторное обращение после того, как его/ее заявление было признано отозванным,

в таких случаях его/ее заявление должно быть рассмотрено в ускоренном порядке.

(2) Заявитель, чье заявление рассматривается в ускоренном порядке, должен пройти собеседование не позднее чем через три дня с момента подачи заявления. Заявка должна быть окончательно рассмотрена не позднее чем через пять дней после собеседования.

(3) Из числа заявлений, оцениваемых в соответствии с настоящей статьей, те, рассмотрение которых, как предполагается, займет много времени, могут быть исключены из ускоренной оценки.

(4) Заявления несопровождаемых несовершеннолетних не могут быть рассмотрены в ускоренном порядке.

İdari itiraz ve yargı yolu

MADDE 80 – (1) Bu Kısımda yazılı hükümler uyarınca alınan kararlara karşı idari itiraz ve yargı yoluna başvurulduğunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) İlgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz edilebilir. Ancak 68 inci, 72 nci ve 79 uncu maddelere göre verilen kararlara karşı sadece yargı yoluna başvurulabilir.

b) İdari itiraz sonucu alınan karar, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Kararın olumsuz olması hâlinde, ilgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

c) Bakanlık, verilen kararlara karşı yapılan idari itiraz usullerini düzenleyebilir.

ç) 68 inci maddede düzenlenen yargı yolu hariç olmak üzere, 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde alınan kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün, alınan diğer idari karar ve işlemlere karşı kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde, ilgili kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı tarafından yetkili idare mahkemesine başvurulabilir.

d) 72 nci ve 79 uncu maddeler çerçevesinde mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.

e) İtiraz veya yargılama süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili kişinin ülkede kalışına izin verilir.

Административное обжалование и судебная защита

СТАТЬЯ 80 – (1) В случае административного обжалования и судебной защиты решений, принятых в соответствии с положениями настоящей части, применяются следующие положения:

a) Заинтересованное лицо или его законный представитель или адвокат может подать апелляцию в Комиссию по оценке международной защиты в течение десяти дней с момента уведомления о решении. Однако в отношении решений, принятых в соответствии со статьями 68, 72 и 79, может быть применено только судебное средство защиты.

б) Решение, принятое в результате административного обжалования, должно быть сообщено заинтересованному лицу или его законному представителю или адвокату. В случае неблагоприятного решения, если заинтересованное лицо не представлено адвокатом, он или его законный представитель должны быть проинформированы о результатах решения, процедурах и сроках обжалования.

c) Министерство может регулировать процедуры административного обжалования решений.

ç) За исключением средств судебной защиты, предусмотренных в статье 68, заинтересованное лицо, его законный представитель или адвокат могут обратиться в компетентный административный суд в течение пятнадцати дней после уведомления о решении против решений, принятых в соответствии со статьями 72 и 79, и в течение тридцати дней после уведомления о решении против других принятых административных решений и действий.

d) Заявления, поданные в суд в рамках статей 72 и 79, должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней. Решение суда по данному вопросу является окончательным.

д) Заинтересованному лицу разрешается оставаться в стране до окончания рассмотрения апелляции или вынесения решения.

Avukatlık hizmetleri ve danışmanlık

MADDE 81 – (1) Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda yazılı iş ve işlemlerle ilgili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir.

(2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır.

(3) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.

Юридические услуги и консультирование

СТАТЬЯ 81 – (1) Заявители и обладатели статуса международной защиты могут быть представлены адвокатом в отношении дел и процедур, изложенных в настоящей главе, при условии, что их гонорар покрывается ими самими.

(2) Заявителям и обладателям статуса международной защиты, не имеющим средств для оплаты услуг адвоката, предоставляется юридическая помощь в соответствии с положениями Закона № 1136 о юридической помощи при их обращении в судебные органы в связи с делами и сделками, подпадающими под действие настоящей главы.

(3) Заявитель и обладатель статуса международной защиты могут воспользоваться консультационными услугами, предоставляемыми неправительственными организациями.

Şartlı mültecinin ve ikincil koruma statüsü sahibinin ikameti

MADDE 82 – (1) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi kişiye, Genel Müdürlükçe, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle belirli bir ilde ikamet etme, belirlenen süre ve usullerle bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilebilir.

(2) Bu kişiler, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Проживание обладателя условного статуса беженца и дополнительной защиты

СТАТЬЯ 82 – (1) Генеральное управление может наложить на обладателя статуса беженца и дополнительной защиты обязанность проживать в определенной провинции по соображениям общественного порядка или общественной безопасности и уведомлять об этом Генеральное управление в установленные сроки и в установленном порядке.

(2) Эти лица обязаны зарегистрироваться в системе адресной регистрации и уведомить губернаторство о своем адресе проживания.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kimlik belgesi

MADDE 83 – (1) Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.

(2) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere, yabancı kimlik numarasını içeren birer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki kimlik belgeleri hiçbir harca tabi olmayıp ikamet izni yerine geçer. Kimlik belgelerinin şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.

Удостоверение личности обладателя статуса международной защиты

СТАТЬЯ 83 – (1) Лицам, получившим статус беженца, выдается удостоверение личности сроком на три года, содержащее идентификационный номер иностранца.

(2) Лицам, получившим условный статус беженца и статус дополнительной защиты, выдается удостоверение личности сроком на один год, содержащее идентификационный номер иностранца.

(3) Удостоверения личности, указанные в первом и втором пунктах, не облагаются никаким сбором и заменяют вид на жительство. Форма и содержание удостоверений личности определяются Генеральным директоратом.

Seyahat belgesi

MADDE 84 – (1) Mültecilere, valiliklerce Sözleşmede belirtilen seyahat belgesi düzenlenir.

(2) Şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin seyahat belgesi talepleri 5682 sayılı Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilir.

Проездной документ

СТАТЬЯ 84 – (1) Проездные документы, указанные в Конвенции, выдаются беженцам губернаторствами.

(2) Просьбы условных беженцев и обладателей статуса дополнительной защиты о выдаче проездных документов рассматриваются в рамках статьи 18 Закона № 5682.

Uluslararası koruma statüsünün sona ermesi

MADDE 85 – (1) Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi;

a) Vatandaşı olduğu ülkenin korumasından kendi isteğiyle tekrar yararlanırsa,

b) Kaybettiği vatandaşlığını kendi isteğiyle tekrar kazanırsa,

c) Yeni bir vatandaşlık kazanmışsa ve vatandaşlığını kazandığı ülkenin korumasından yararlanıyorsa,

ç) Terk ettiği veya zulüm korkusuyla dışında bulunduğu ülkeye kendi isteğiyle tekrar dönmüşse,

d) Statü verilmesini sağlayan koşullar ortadan kalktığı için vatandaşı olduğu ülkenin korumasından yararlanabilecekse,

e) Vatansız olup da, statü verilmesine yol açan koşullar ortadan kalktığı için önceden yaşadığı ikamet ülkesine dönebilecekse,

uluslararası koruma statüsü sona erer.

(2) Birinci fıkranın (d) ve (e) bentlerinin incelenmesinde, statü verilmesine neden olan şartların ortadan kalkıp kalkmadığı veya önemli ve kalıcı bir şekilde değişip değişmediği göz önünde bulundurulur.

(3) İkincil koruma statüsü verilmesine neden olan şartlar ortadan kalktığında veya korumaya gerek bırakmayacak derecede değiştiğinde de statü sona erer. İkincil koruma statüsü verilmesini gerektiren şartlardaki değişikliklerin önemli ve kalıcı olup olmadığı göz önünde bulundurulur.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartların ortaya çıkması hâlinde, statü yeniden değerlendirilebilir. Bu kişiye, statüsünün yeniden değerlendirildiği ve nedenleri yazılı olarak bildirildikten sonra, statüsünün devam etmesi gerektiğine ilişkin nedenlerini sözlü veya yazılı şekilde sunabilmesine fırsat verilir.

(5) Maddi gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını içeren sona erme kararı, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Прекращение действия статуса международной защиты

СТАТЬЯ 85 – (1) Лицо, имеющее статус международной защиты

a) добровольно вновь пользуется защитой страны своего гражданства,

b) добровольно восстанавливает свое утраченное гражданство

c) приобрело новое гражданство и пользуется защитой страны гражданства,

d) добровольно вернулся в страну, которую покинул или в которой отсутствовал, опасаясь преследований,

d) если он/она сможет воспользоваться защитой страны своего гражданства, поскольку условия для предоставления статуса перестали существовать,

д) если он/она является лицом без гражданства, но может вернуться в свою бывшую страну проживания, поскольку обстоятельства, приведшие к предоставлению статуса, перестали существовать,

статус международной защиты прекращается.

(2) При анализе подпунктов (d) и (e) первого абзаца принимается во внимание, исчезли ли условия, которые привели к предоставлению статуса, или изменились существенным и постоянным образом.

(3) Статус также прекращает свое существование, когда условия, которые привели к предоставлению статуса дополнительной защиты, перестают существовать или изменяются настолько, что необходимость в защите отпадает. При этом принимается во внимание, являются ли изменения в условиях, требующих предоставления статуса дополнительной защиты, значительными и постоянными.

(4) В случае возникновения условий, указанных в параграфах 1 и 3, статус может быть переоценен. После того, как лицо письменно уведомлено о том, что его статус был переоценен, и о причинах этого, оно должно быть проинформировано устно или письменно о причинах сохранения его статуса.

(5) Решение о прекращении, включая его материальные и правовые основания, сообщается заинтересованному лицу или его законному представителю или адвокату. Если заинтересованное лицо не представлено адвокатом, ему или его законному представителю сообщается о результатах решения, процедурах обжалования и сроках.

Uluslararası koruma statüsünün iptali

MADDE 86 – (1)Uluslararası koruma statüsü verilen kişilerden;

a) Sahte belge kullanma, hile, aldatma yoluyla veya beyan etmediği gerçeklerle statü verilmesine neden olanların,

b) Statü verildikten sonra, 64 üncü madde çerçevesinde hariçte tutulması gerektiği anlaşılanların,

statüsü iptal edilir.

(2) Maddi gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını içeren iptal kararı, ilgiliye veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Аннулирование статуса международной защиты

СТАТЬЯ 86 – (1) Из числа лиц, которым предоставлен статус международной защиты

a) Те, кто стал причиной предоставления статуса посредством использования поддельных документов, мошенничества, обмана или фактов, о которых они не заявляли,

b) тех, кто после предоставления статуса признан исключенным в соответствии со статьей 64,

статус должен быть аннулирован.

(2) Решение об аннулировании статуса, включая его материальные и правовые основания, сообщается заинтересованному лицу или его законному представителю или адвокату. Если заинтересованное лицо не представлено адвокатом, ему или его законному представителю сообщается о результатах решения, процедурах и сроках обжалования.

Gönüllü geri dönüş desteği

MADDE 87 – (1) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere, ayni ve nakdi destek sağlanabilir.

(2) Genel Müdürlük, gönüllü geri dönüş çalışmalarını, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yapabilir.

Поддержка добровольного возвращения

СТАТЬЯ 87 – (1) Заявителям и обладателям статуса международной защиты, желающим добровольно вернуться, может быть оказана поддержка в натуральной и денежной форме.

(2) Генеральный директорат может проводить мероприятия по добровольному возвращению в сотрудничестве с международными организациями, государственными учреждениями и организациями и неправительственными организациями.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Haklar ve Yükümlülükler

Hak ve yükümlülüklere ilişkin genel ilkeler

MADDE 88 – (1) Uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, karşılıklılık şartından muaftır.

(2) Başvuru sahibine, başvurusu reddedilen veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilere sağlanan hak ve imkânlar, Türk vatandaşlarına sağlanan hak ve imkânlardan fazla olacak şekilde yorumlanamaz.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Права и обязанности

Общие принципы прав и обязанностей

СТАТЬЯ 88 – (1) Обладатели статуса международной защиты освобождаются от требования взаимности.

(2) Права и возможности, предоставляемые заявителю, лицам, чье ходатайство было отклонено, или обладателям статуса международной защиты, не должны толковаться как более широкие, чем права и возможности, предоставляемые турецким гражданам.

Yardım ve hizmetlere erişim

MADDE 89 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden faydalanır.

(2) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden ihtiyaç sahibi olanların, sosyal yardım ve hizmetlere erişimleri sağlanabilir.

(3) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden;

a) Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan ve ödeme gücü bulunmayanlar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir. Genel sağlık sigortasından faydalanacak kişilerin primlerinin ödenmesi için Genel Müdürlük bütçesine ödenek konulur. Primleri Genel Müdürlük tarafından ödenenlerden ödeme güçlerine göre primin tamamı veya belli bir oranı talep edilir.

b) Sağlık güvencesi veya ödeme gücünün bulunduğu veya başvurunun sadece tıbbi tedavi görmek amacıyla yapıldığı sonradan anlaşılanlar, genel sağlık sigortalılıklarının sona erdirilmesi için en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve yapılan tedavi ve ilaç masrafları ilgililerden geri alınır.

(4) İş piyasasına erişimle ilgili olarak;

a) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvurabilir.

b) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek kimlik belgesi, çalışma izni yerine de geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır.

c) Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibinin iş piyasasına erişimi, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ile istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik şartların gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki ve coğrafi alan itibarıyla sınırlandırılabilir. Ancak, Türkiye’de üç yıl ikamet eden veya Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamalar uygulanmaz.

ç) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir.

(5) 72 nci ve 79 uncu maddelerde sayılanlar hariç olmak üzere, muhtaç olduğu tespit edilen başvuru sahibine, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde harçlık verilebilir.

Доступ к помощи и услугам

СТАТЬЯ 89 – (1) Заявители или лица, пользующиеся международной защитой, и члены их семей должны пользоваться услугами начального и среднего образования.

(2) Нуждающимся заявителям или лицам, пользующимся международной защитой, может быть предоставлен доступ к социальной помощи и услугам.

(3) Из числа заявителей или обладателей статуса международной защиты

a) На тех, кто не имеет медицинского страхования и не в состоянии платить, распространяются положения Закона о социальном обеспечении и общем медицинском страховании № 5510 от 31/5/2006. В бюджете Главного управления должны быть предусмотрены ассигнования для уплаты страховых взносов лиц, которые будут пользоваться общим медицинским страхованием. Лицам, чьи взносы оплачиваются Главным управлением, предлагается оплатить все взносы или определенную их часть в соответствии с их платежеспособностью.

b) Лица, у которых впоследствии обнаруживается, что они не имеют медицинского страхования или платежеспособности, или чье заявление подано только для лечения, не позднее чем через десять дней уведомляются об этом в учреждение социального обеспечения, с тем чтобы прекратить действие их общего медицинского страхования, а понесенные расходы на лечение и медикаменты взыскиваются с соответствующих лиц.

(4) Что касается доступа к рынку труда

a) Заявитель или условный беженец может обратиться за разрешением на работу через шесть месяцев после даты обращения за международной защитой.

b) Обладатель статуса беженца или дополнительной защиты может работать в качестве зависимого или независимого работника с даты получения статуса. Положения других законодательных актов, касающиеся профессий и специальностей, в которых иностранцы не могут работать, сохраняются.

в) Доступ беженца и обладателя статуса дополнительной защиты к рынку труда может быть ограничен на определенный период времени сельскохозяйственным, промышленным или сервисным секторами, конкретной профессией, направлением деятельности или территориально-географическим районом, если ситуация на рынке труда и изменения в трудовой жизни, а также отраслевые и экономические условия в сфере занятости делают это необходимым. Однако эти ограничения не распространяются на беженцев и обладателей статуса дополнительной защиты, которые проживают в Турции в течение трех лет или состоят в браке с турецким гражданином или имеют ребенка с турецким гражданством.

ç) Процедуры и принципы, касающиеся трудоустройства заявителей или обладателей статуса международной защиты, определяются Министерством труда и социального обеспечения по согласованию с Министерством.

(5) За исключением перечисленных в статьях 72 и 79, заявителю, признанному нуждающимся, может быть предоставлено пособие в рамках процедур и принципов, которые будут определены Министерством с одобрения Министерства финансов.

Yükümlülükler

MADDE 90 – (1)Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, bu Kısımda yazılı yükümlülüklerine ek olarak;

a) Çalışma durumuna ait güncel bilgileri otuz gün içinde bildirmekle,

b) Gelirlerini, taşınır ve taşınmazlarını otuz gün içinde bildirmekle,

c) Adres, kimlik ve medeni hâl değişikliklerini yirmi iş günü içinde bildirmekle,

ç) Kendisine sağlanan hizmet, yardım ve diğer imkânlardan haksız olarak yararlandığının tespit edilmesi hâlinde, bedellerini tamamen veya kısmen geri ödemekle,

d) Genel Müdürlükçe kendisinden bu Kısım çerçevesinde istenilenleri yerine getirmekle,

yükümlüdür.

(2) Bu Kısımda yazılı yükümlülüklere uymayanlar ile başvuruları ve uluslararası koruma statüleriyle ilgili olumsuz karar verilenlere; eğitim ve temel sağlık hakları hariç, diğer haklardan faydalanmaları bakımından sınırlama getirilebilir. Sınırlamaya ilişkin değerlendirme bireysel yapılır. Karar, ilgili kişiye veya yasal temsilcisine ya da avukatına yazılı olarak tebliğ edilir. İlgili kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında kendisi veya yasal temsilcisi bilgilendirilir.

Обязательства

СТАТЬЯ 90 – (1) В дополнение к обязательствам, изложенным в настоящей части, заявитель или обладатель статуса международной защиты

a) Предоставлять обновленную информацию о своем статусе занятости в течение тридцати дней,

b) Сообщать о своих доходах, движимом и недвижимом имуществе в течение тридцати дней,

c) Уведомить об изменениях в адресе, личности и семейном положении в течение двадцати рабочих дней,

ç) в случае установления факта несправедливого получения выгоды от предоставленных ему услуг, помощи и других возможностей, полностью или частично возместить расходы,

d) выполнить требования Главного управления в рамках настоящего раздела,

несут ответственность.

(2) Лица, не выполняющие обязанности, предусмотренные настоящей частью, а также лица, по ходатайствам которых и статусу международной защиты было принято отрицательное решение, могут быть ограничены в пользовании другими правами, за исключением права на образование и базовое здравоохранение. Оценка ограничения производится индивидуально. Решение сообщается в письменной форме заинтересованному лицу или его законному представителю или адвокату. Если заинтересованное лицо не представлено адвокатом, оно или его законный представитель информируются о результатах решения, процедурах обжалования и сроках.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler

Geçici koruma

MADDE 91 – (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.

(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Другие положения о временной защите и международной защите

Временная защита

СТАТЬЯ 91 – (1) Временная защита может быть предоставлена иностранцам, которые были вынуждены покинуть свою страну, которые не могут вернуться в страну, из которой они уехали, которые массово прибывают или пересекают наши границы в поисках чрезвычайной и временной защиты.

(2) Допуск этих лиц в Турцию, их пребывание в Турции, их права и обязанности, процедуры, которые должны быть выполнены при их выезде из Турции, меры, которые должны быть приняты против массовых перемещений, сотрудничество и координация между национальными и международными учреждениями и организациями, а также определение обязанностей и полномочий центральных и провинциальных учреждений и организаций регулируются постановлением, которое будет издано Советом министров.

Uluslararası koruma süreçlerinde iş birliği

MADDE 92 – (1) Bakanlık, bu Kısımda yazılı uluslararası koruma süreçleriyle ilgili konularda, 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun çerçevesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapabilir.

(2) Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına nezaret etme görevini yerine getirmesinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle gerekli iş birliği sağlanır. Bakanlık, bu Kanun çerçevesindeki uluslararası koruma, başvuru, değerlendirme ve karar süreçlerini belirlemeye, bu amaçla Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle uluslararası anlaşma niteliği taşımayan protokoller yapmaya yetkilidir.

(3) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş kişilere sınır kapıları da dâhil olmak üzere erişimi ve başvuru sahibinin de kabul etmesi şartıyla, başvurusuyla ilgili bilgilere erişimi sağlanır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, başvurunun her aşamasında görüşlerini yetkililere iletebilir.

Сотрудничество в процессах международной защиты

СТАТЬЯ 92 – (1) Министерство может сотрудничать с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, другими международными и неправительственными организациями в вопросах, связанных с процессами международной защиты, изложенными в настоящей главе, в рамках Закона об осуществлении и координации международных отношений от 5/5/1969 под номером 1173.

(2) Обеспечивается необходимое сотрудничество с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев при выполнении им своих обязанностей по надзору за выполнением положений Конвенции. Министерство уполномочено определять процессы международной защиты, применения, оценки и принятия решений в рамках настоящего закона и с этой целью заключать протоколы, не являющиеся международными соглашениями, с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, заручившись соответствующим заключением Министерства иностранных дел.

(3) Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев предоставляется доступ к лицам, обратившимся за международной защитой, в том числе на пограничных пунктах, и доступ к информации, связанной с обращением, при условии согласия заявителя. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев может сообщать свои соображения властям на любой стадии рассмотрения ходатайства.

Menşe ülke bilgisi

MADDE 93 – (1)Uluslararasıkoruma başvuruları incelenirken, etkin ve adil karar verebilmek, başvuran tarafından iddia edilen hususların doğruluğunu tespit edebilmek amacıyla menşe, ikamet ve transit ülkelerle ilgili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kaynakları ve diğer kaynaklardan güncel bilgi toplanır.

(2) Menşe ülke bilgi sisteminin kurulması, bilgilerin toplanması, depolanması, sistemin işletilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına açılması Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Информация о стране происхождения

СТАТЬЯ 93 – (1) При рассмотрении заявлений о предоставлении международной защиты от Верховного комиссара ООН по делам беженцев и из других источников собирается актуальная информация о странах происхождения, проживания и транзита для принятия эффективных и справедливых решений и определения точности сведений, утверждаемых заявителем.

(2) Создание системы информации о странах происхождения, сбор и хранение информации, эксплуатация системы и предоставление ее соответствующим государственным учреждениям и организациям осуществляются в соответствии с процедурами и принципами, определяемыми Генеральным директоратом.

Gizlilik ilkesi ve kişisel dosyaya erişim

MADDE 94 – (1)Başvuru sahibinin ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin tüm bilgi ve belgelerinde gizlilik esastır.

(2) Ancak, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ile yasal temsilcisi veya avukatı, başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibinin kişisel dosyasında yer alan belgeleri inceleyebilir, birer örneğini alabilir. Millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesine ilişkin belgeler incelenemez ve verilemez.

Принцип конфиденциальности и доступ к личному делу

СТАТЬЯ 94 – (1) Вся информация и документы заявителя и обладателя статуса международной защиты являются конфиденциальными.

(2) Однако заявитель и обладатель статуса международной защиты, а также его/ее законный представитель или адвокат могут ознакомиться с документами, находящимися в личном деле заявителя и обладателя статуса международной защиты, и снять с них копии. Документы, касающиеся защиты национальной безопасности и общественного порядка, а также предотвращения преступлений, не могут быть изучены или выданы.

Kabul ve barınma merkezleri

MADDE 95 – (1) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin, barınma ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması esastır.

(2) Genel Müdürlük, başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağı kabul ve barınma merkezleri kurabilir.

(3) Merkezlerde özel ihtiyaç sahiplerinin barındırılmasına öncelik verilir.

(4) Kabul ve barınma merkezleri, valilikler tarafından işletilir. Genel Müdürlük, merkezleri; kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Türkiye Kızılay Derneği ve göç alanında uzmanlığı bulunan kamu yararına çalışan derneklerle protokol yaparak işlettirebilir.

(5) Kabul ve barınma merkezi dışında ikamet eden başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler ve aile üyeleri bu merkezlerdeki hizmetlerden yararlandırılabilir.

(6) Kabul ve barınma merkezlerinde sağlanan hizmetler, satın alma yoluyla da yürütülebilir.

(7) İmkânlar ölçüsünde merkezlerde kalan ailelerin bütünlüğü korunur.

(8) Göç alanında uzmanlığı bulunan ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Genel Müdürlüğün izniyle kabul ve barınma merkezlerini ziyaret edebilirler.

(9) Kabul ve barınma merkezlerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Центры приема и размещения

СТАТЬЯ 95 – (1) Необходимо, чтобы заявитель или обладатель статуса международной защиты сам удовлетворял свои потребности в жилье.

(2) Генеральный директорат может создать центры приема и размещения, где будут удовлетворяться потребности заявителя или обладателя статуса международной защиты в размещении, питании, медицинском обслуживании, социальных и других услугах.

(3) Приоритет отдается размещению в центрах лиц с особыми потребностями.

(4) Центры приема и размещения управляются губернаторствами. Генеральный директорат может поручить управление центрами, заключив протоколы с государственными учреждениями и организациями, Турецким обществом Красного Полумесяца и некоммерческими ассоциациями, обладающими опытом в области миграции.

(5) Заявители или обладатели статуса международной защиты и члены их семей, проживающие за пределами центров приема и размещения, могут пользоваться услугами, предоставляемыми в этих центрах.

(6) Услуги, предоставляемые в центрах приема и размещения, могут также осуществляться путем закупок.

(7) По мере возможности сохраняется целостность семей, находящихся в центрах.

(8) Представители соответствующих неправительственных организаций, обладающих опытом в области миграции, могут посещать центры приема и размещения с разрешения Генерального директората.

(9) Процедуры и принципы, касающиеся создания, управления и функционирования центров приема и размещения, регулируются подзаконным актом.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yabancılar ve Uluslararası Korumaya İlişkin

Ortak Hükümler

Uyum    

MADDE 96 – (1) Genel Müdürlük, ülkenin ekonomik ve mali imkânları ölçüsünde, yabancı ile başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin ülkemizde toplumla olan karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak ve ülkemizde, yeniden yerleştirildikleri ülkede veya geri döndüklerinde ülkelerinde sosyal hayatın tüm alanlarında üçüncü kişilerin aracılığı olmadan bağımsız hareket edebilmelerini kolaylaştıracak bilgi ve beceriler kazandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşların öneri ve katkılarından da faydalanarak uyum faaliyetleri planlayabilir.

(2)Yabancılar, ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yükümlülüklerinin temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilir.

(3)Kamusal ve özel mal ve hizmetlerden yararlanma, eğitime ve ekonomik faaliyetlere erişim, sosyal ve kültürel iletişim, temel sağlık hizmeti alma gibi konularda kurslar, uzaktan eğitim ve benzeri sistemlerle tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri Genel Müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapılarak yaygınlaştırılır.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Об иностранцах и международной защите

Общие положения

Гармония

СТАТЬЯ 96 – (1) Генеральный директорат может, в пределах экономических и финансовых возможностей страны, планировать адаптационные мероприятия, используя предложения и вклад государственных учреждений и организаций, местных администраций, неправительственных организаций, университетов и международных организаций, чтобы облегчить взаимную адаптацию иностранца, заявителя или обладателя статуса международной защиты с обществом в нашей стране и предоставить им знания и навыки, которые будут способствовать их способности действовать самостоятельно во всех областях общественной жизни в нашей стране, в стране переселения или в стране их возвращения без посредничества третьих лиц.

(2) Иностранцы могут посещать курсы, на которых им на базовом уровне объясняют политическое устройство, язык, правовую систему, культуру, историю, права и обязанности страны.

(3) Пропагандистская и информационная деятельность посредством курсов, дистанционного обучения и аналогичных систем по таким вопросам, как пользование государственными и частными товарами и услугами, доступ к образованию и экономической деятельности, социальное и культурное общение, получение основных медицинских услуг, распространяется Генеральным управлением в сотрудничестве с государственными учреждениями и организациями и неправительственными организациями.

Davete uyma yükümlülüğü

MADDE 97 – (1) Yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler;

a) Türkiye’ye girişi veya Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması,

b) Hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması,

c) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi,

nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.

Обязанность выполнить приглашение

СТАТЬЯ 97 – (1) Иностранцы, заявители и обладатели статуса международной защиты

a) Возникает необходимость в проведении проверки по поводу их въезда в Турцию или пребывания в ней,

b) возможность принятия в отношении него/нее решения о депортации,

c) уведомление о сделках, связанных с реализацией настоящего Закона,

Они могут быть приглашены в соответствующее управление или Генеральную дирекцию. Если приглашение не выполнено или есть серьезные подозрения, что оно не будет выполнено, иностранцы могут быть доставлены сотрудниками правоохранительных органов без приглашения. Эта процедура не может применяться как административное задержание, а продолжительность сбора информации не может превышать четырех часов.

Taşıyıcıların yükümlülükleri

MADDE 98 – (1) Taşıyıcılar;

a) Ülkeye giriş yapmak veya ülkeden transit geçmek üzere sınır kapılarına getirmiş oldukları yabancılardan herhangi bir nedenle Türkiye’ye girişleri ve Türkiye’den transit geçişleri reddedilenleri, geldikleri ya da kesin olarak kabul edilecekleri bir ülkeye geri götürmekle,

b) Yabancıya refakat edilmesi gerekli görüldüğü durumlarda refakatçilerin gidiş ve dönüşlerini sağlamakla,

c) Taşıdıkları kişilerin belge ve izinlerini kontrol etmekle,

yükümlüdür.

(2) Genel Müdürlük, sınır kapılarına yolcu getiren taşıyıcılardan, Türkiye’ye hareketlerinden önce taşıyacakları yolcuların bilgilerinin verilmesini isteyebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan yükümlülüklere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar, Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Обязанности перевозчиков

СТАТЬЯ 98 – (1) Перевозчики

a) вывозить обратно в страну происхождения или в страну, где они будут окончательно приняты, тех иностранцев, которых они доставили к пограничным воротам для въезда в Турцию или транзита через нее и которым по какой-либо причине было отказано во въезде в Турцию или транзите через нее,

б) В случаях, когда считается необходимым сопровождать иностранца, обеспечивать выезд и возвращение сопровождающих лиц,

c) Проверять документы и разрешения у лиц, которых они сопровождают,

несут ответственность.

(2) Генеральный директорат может потребовать от перевозчиков, доставляющих пассажиров к пограничным воротам, предоставить информацию о пассажирах, которых они будут перевозить, до их отправления в Турцию.

(3) Процедуры и принципы, которые должны применяться в отношении обязательств, изложенных в первом и втором пунктах, определяются постановлением, которое будет издано совместно Министерством и Министерством транспорта, морских дел и коммуникаций.

Kişisel veriler

MADDE 99 – (1) Yabancılara, başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahiplerine ait kişisel veriler, Genel Müdürlükçe veya valiliklerce ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak alınır, korunur, saklanır ve kullanılır.

Личные данные

СТАТЬЯ 99 – (1) Персональные данные иностранцев, заявителей и обладателей статуса международной защиты должны собираться, защищаться, храниться и использоваться Генеральным директоратом или губернаторствами согласно соответствующему законодательству и международным соглашениям, участником которых они являются.

Tebligat

MADDE 100 – (1) Bu Kanuna ilişkin tebligat işlemleri, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ilgilinin yabancı olduğu ve varsa özel durumları da dikkate alınarak yönetmelikle düzenlenir.

Уведомление

СТАТЬЯ 100 – (1) Процедуры уведомления, связанные с настоящим Законом, осуществляются в соответствии с положениями Закона об уведомлении от 11/2/1959 под номером 7201.

(2) Процедуры и принципы осуществления настоящей статьи регулируются нормативным актом, принимая во внимание иностранный характер заинтересованного лица и особые обстоятельства, если таковые имеются.

Yetkili idare mahkemeleri

MADDE 101 – (1)Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak idari yargıya başvurulması hâlinde, bir yerde birden fazla idare mahkemesinin bulunması hâlinde bu davaların hangi idare mahkemesinde görüleceği Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

Уполномоченные административные суды

СТАТЬЯ 101 – (1) В случае обращения в административную судебную систему в связи с исполнением настоящего Закона, если в каком-либо месте существует более одного административного суда, Высший совет судей и прокуроров определяет, какой административный суд будет рассматривать эти дела.

İdari para cezası

MADDE 102 – (1) Diğer kanunlara göre daha ağır bir ceza gerektirmediği takdirde;

a) 5 inci maddeye aykırı şekilde, Türkiye’ye yasa dışı giren veya Türkiye’yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında iki bin Türk Lirası,

b) 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca Türkiye’ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye’ye girebilmiş olanlar hakkında bin Türk Lirası,

c) 56 ncı maddenin birinci fıkrasında tanınan sürede Türkiye’den ayrılmayanlar hakkında bin Türk Lirası,

ç) 57 nci, 58 inci, 60 ıncı ve 68 inci maddeler kapsamındaki işlemler sırasında kaçanlar hakkında bin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır.

(2) İdari para cezası öngörülen kabahatlerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, para cezaları yarı oranında artırılarak uygulanır.

(3) Bu maddedeki idari para cezalarının uygulanması, Kanunda öngörülen diğer idari tedbirlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Bu maddedeki idari para cezaları, valilik veya kolluk birimlerince uygulanır. Verilen para cezaları tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödenir.

Административный штраф

СТАТЬЯ 102 – (1) Если другие законы не требуют более сурового наказания

a) Две тысячи турецких лир для иностранцев, которые незаконно въезжают или выезжают из Турции или пытаются это сделать в нарушение статьи 5,

b) Одна тысяча турецких лир для тех, кому был запрещен въезд в Турцию в соответствии с первым и вторым пунктами статьи 9, но кто смог въехать в Турцию,

c) Одна тысяча турецких лир для тех, кто не покидает Турцию в течение срока, указанного в первом абзаце статьи 56,

ç) одна тысяча турецких лир для тех, кто скрывается во время операций, подпадающих под действие статей 57, 58, 60 и 68,

налагается административный штраф.

(2) В случае повторения в течение календарного года проступков, за которые предусмотрены административные штрафы, штрафы увеличиваются наполовину.

(3) Наложение административных штрафов в соответствии с настоящей статьей не является препятствием для применения других административных мер, предусмотренных настоящим законом.

(4) Административные штрафы, предусмотренные настоящей статьей, налагаются губернаторствами или правоохранительными органами. Наложенные штрафы должны быть уплачены в течение тридцати дней со дня уведомления.

Далее идут положения о регулировании внутренней деятельности миграционной службы. Там для иностранцев ничего полезного нет.

BEŞİNCİ KISIM

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetki

Kuruluş

MADDE 103 – (1) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Генеральный директорат по управлению миграционными процессами

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Учреждение, обязанности и полномочия

Организация

СТАТЬЯ 103 – (1) Генеральный директорат по управлению миграцией был создан при Министерстве внутренних дел для осуществления политики и стратегии в области миграции, обеспечения координации между учреждениями и организациями, связанными с этими вопросами, выполнения работ и процедур, связанных с въездом и пребыванием иностранцев в Турции, их выездом из Турции и депортацией, международной защитой, временной защитой и защитой жертв торговли людьми.

Görev ve yetki

MADDE 104 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi, politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek

b) Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek

c) Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

ç) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek

d) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

e) Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek

f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

g) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

ğ) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek

(2) Genel Müdürlük, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.

(3) Genel Müdürlüğün bu Kanun kapsamındaki her tür bilgi ve belge talebi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından geciktirilmeden yerine getirilir.

Обязанности и полномочия

СТАТЬЯ 104 – (1) Обязанности и полномочия Генерального директората заключаются в следующем

a) Проведение исследований по вопросам развития законодательства и административного потенциала, определение политики и стратегий в области миграции, а также мониторинг и координация осуществления политики и стратегий, определенных Советом министров

b) Осуществление секретариатского обслуживания Совета по миграционной политике, контроль за выполнением решений Совета

c) Проведение работ и процедур, связанных с миграцией

ç) Выполнение обязанностей, возложенных на Министерство в соответствии с Законом о поселении от 19/9/2006 под номером 5543

d) Осуществление работ и процедур, связанных с защитой жертв торговли людьми

e) Выявление лиц без гражданства в Турции и выполнение работ и процедур, связанных с этими лицами

f) Выполнение работ и операций, связанных с процессами обеспечения соответствия

g) Выполнение работ и процедур, связанных с временной защитой

ğ) Обеспечение координации между правоохранительными подразделениями и соответствующими государственными учреждениями и организациями в целях борьбы с нелегальной миграцией, разработка мер, мониторинг реализации принятых мер

h) Оказание помощи в разработке программ и проектов деятельности государственных учреждений и организаций в области миграции, оценка и утверждение проектных предложений, мониторинг проводимых исследований и проектов, поддержка выполнения этих исследований и проектов в соответствии с международными стандартами

ı) выполнение других обязанностей, возложенных законодательством.

(2) Генеральный директорат уполномочен обеспечивать сотрудничество и координацию с государственными учреждениями и организациями, университетами, местными администрациями, неправительственными организациями, частным сектором и международными организациями по вопросам, связанным с его обязанностями.

(3) Все информационные и документальные запросы Генерального директората в рамках настоящего Закона должны выполняться соответствующими учреждениями и организациями без промедления.

İKİNCİ BÖLÜM

Göç Politikaları Kurulu

Göç Politikaları Kurulu ve görevleri

MADDE 105 – (1) Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Göç İdaresi Genel Müdüründen oluşur. Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili bakanlık, ulusal veya uluslararası diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri toplantıya davet edilebilir.

(2) Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her yıl en az bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hâllerde Kurul Başkanının çağrısıyla olağanüstü toplanabilir. Toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınarak Başkan tarafından belirlenir. Kurulun sekretarya hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.

(3) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Türkiye’nin göç politika ve stratejilerini belirlemek, uygulanmasını takip etmek

b) Göç alanında strateji belgeleri ile program ve uygulama belgelerini hazırlamak

c) Kitlesel akın durumunda uygulanacak yöntem ve tedbirleri belirlemek

ç) İnsani mülahazalarla toplu hâlde Türkiye’ye kabul edilecek yabancılar ile bu yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usul ve esasları belirlemek

d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerileri çerçevesinde, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yabancı iş gücü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da görüşleri doğrultusunda tarım alanlarındaki mevsimlik işler için gelecek yabancılara ilişkin esasları belirlemek

e) Yabancılara verilecek uzun dönem ikamet iznine ilişkin şartları belirlemek

f) Göç alanında yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkin iş birliği ve bu alandaki çalışmaların çerçevesini belirlemek

g) Göç alanında görev yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanmasına yönelik kararlar almak

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Совет по миграционной политике

Комитет по миграционной политике и его обязанности

СТАТЬЯ 105 – (1) Совет по миграционной политике возглавляется министром внутренних дел и состоит из заместителей секретарей министерств семьи и социальной политики, Европейского союза, труда и социального обеспечения, иностранных дел, внутренних дел, культуры и туризма, финансов, национального образования, здравоохранения и транспорта, морских дел и коммуникаций, президента турков за рубежом и родственных общин и генерального директора управления миграции. В зависимости от повестки дня заседания на него могут быть приглашены представители соответствующих министерств, других национальных или международных учреждений и организаций, а также неправительственных организаций.

(2) Совет созывается не реже одного раза в год по требованию Председателя Совета. Он может созываться внеочередно по требованию Председателя Совета, если сочтет это необходимым. Повестка дня заседания определяется Председателем по согласованию с членами. Секретариатское обслуживание Совета осуществляется Генеральной дирекцией.

(3) В обязанности Совета входит следующее

a) Определение миграционной политики и стратегии Турции и контроль за их реализацией

b) Подготовка стратегических документов, программ и документов по реализации в области миграции

c) Определение методов и мер, которые будут применяться в случае массового притока населения

ç) Определять процедуры и принципы, касающиеся иностранцев, которые будут массово допускаться в Турцию по гуманитарным соображениям, а также процедуры и принципы, касающиеся въезда и пребывания этих иностранцев в стране

d) В рамках рекомендаций Министерства труда и социального обеспечения определить принципы, касающиеся иностранной рабочей силы, необходимой Турции, и иностранцев, которые будут приезжать для сезонной работы в сельскохозяйственных районах, в соответствии с мнением Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства

e) Определить условия предоставления иностранцам долгосрочного вида на жительство

f) Эффективное сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями в области миграции и определение рамок исследований в этой области

g) Принятие решений по обеспечению координации между государственными учреждениями и организациями, работающими в области миграции

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı,

Hizmet Birimleri

Teşkilat

MADDE 106 – (1) Genel Müdürlük, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.

(2) Genel Müdürlük merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Центральные, провинциальные и зарубежные организации,

Служебные единицы

Организация

СТАТЬЯ 106 – (1) Главное управление состоит из центральной, провинциальной и зарубежной организаций.

(2) Центральная организация Главного управления представлена в прилагаемой таблице № (I).

Genel Müdür

MADDE 107 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Bakana karşı sorumludur.

(2) Genel Müdürün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğü mevzuat hükümlerine, Hükümet programı ve politikalarına uygun olarak yönetmek

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda Genel Müdürlüğü yönetmek

c) Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak

ç) Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, bu amaçla uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını sağlamak

d) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

(3) Genel Müdürlüğün yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, iki genel müdür yardımcısı atanabilir. Genel müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Генеральный директор

СТАТЬЯ 107 – (1) Генеральный директор является высшим руководителем Генерального директората и несет ответственность перед Министром.

(2) В обязанности Генерального директора входит следующее

a) Управление Генеральным директоратом в соответствии с положениями законодательства, правительственной программы и политики

b) проведение необходимой законодательной работы по вопросам, входящим в сферу компетенции Генерального директората, управление Генеральным директоратом в соответствии с установленной стратегией, целями и критериями эффективности

c) надзор за деятельностью и операциями Генерального директората, обзор систем управления, мониторинг эффективности организационной структуры и процессов управления, а также обеспечение совершенствования управления

ç) Определение среднесрочных и долгосрочных стратегий и политики Генерального директората, обеспечение сотрудничества с международными организациями, университетами и неправительственными организациями с этой целью

d) Обеспечение сотрудничества и координации с государственными учреждениями и организациями по вопросам, входящим в сферу его деятельности.

(3) Для оказания помощи Генеральному директору в управлении и координации деятельности Генеральной дирекции могут быть назначены два заместителя Генерального директора. Заместители генерального директора выполняют обязанности, возложенные на них генеральным директором, и несут ответственность перед генеральным директором.

Hizmet birimleri

MADDE 108  – (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Yabancılar Dairesi Başkanlığı;

1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3) 5543 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

4) Türkiye’de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

5) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek,

6) Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarının üçüncü ülke vatandaşları ile vatansız kişilere ilişkin hükümlerini yürütmek,

7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

b) Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı;

1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

c) İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı;

1) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek,

3) İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım hatlarını kurmak, işletmek veya işlettirmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ç) Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı;

1) Göç alanında politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek,

2) Göç Politikaları Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek,

3) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek,

5) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak veya yaptırmak,

6) Türkiye İstatistik Kurumuyla iş birliği hâlinde göç alanına ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin istatistikleri yayınlamak,

7) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayınlamak,

8) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

d) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı;

1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

3) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı;

1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,

2) Bu Kanun kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek,

3) Genel Müdürlük birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı;

1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve iş birliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni iş birliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak,

2) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

3) Genel Müdürlük personelinin yurt dışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

4) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak,

5) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek,

6) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek,

7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı;

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ğ) Hukuk Müşavirliği;

1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,

2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

h) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı;

1) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

2) Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı;

1) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

2) Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

3) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

4) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

5) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

6) Merkezler ve insan ticareti mağdurları sığınma evleri kurmak, işletmek veya işlettirmek,

7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

i) Eğitim Dairesi Başkanlığı;

1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,

2) Bilimsel nitelikli yayınlar yapmak,

3) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

4) Ulusal ve uluslararası yayın, mevzuat, mahkeme kararları ile diğer bilgi ve belgeleri izlemek, derlemek ve ilgili dairelere bildirmek,

5) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Служебные подразделения

СТАТЬЯ 108 – (1) Подразделения Главного управления и их обязанности следующие

a) Департамент по делам иностранцев;

1) Осуществление работ и процедур, связанных с легальной миграцией,

2) Выполнение работ и процедур, связанных с нелегальной миграцией,

3) Выполнение обязанностей, возложенных на Министерство в соответствии с Законом № 5543,

4) Выполнение работ и процедур, связанных с лицами без гражданства в Турции,

5) Обеспечение координации между правоохранительными органами и соответствующими государственными учреждениями и организациями в целях борьбы с нелегальной миграцией, разработка мер и контроль за реализацией принятых мер,

6) Выполнять положения соглашений о реадмиссии, стороной которых является Турция, в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства,

7) Выполнять другие обязанности, возложенные Генеральным директором.

б) Департамент международной защиты;

1) Выполнение работ и процедур, связанных с международной защитой,

2) Выполнение работ и процедур, связанных с временной защитой,

3) Сбор и обновление информации о странах происхождения,

4) Выполнять другие обязанности, возложенные Генеральным директором.

в) Департамент по защите жертв торговли людьми;

1) Осуществление работ и процедур, связанных с борьбой с торговлей людьми и защитой жертв,

2) Осуществление проектов по борьбе с торговлей людьми и защите жертв,

3) Создавать, эксплуатировать или иметь горячие линии для жертв торговли людьми,

4) Выполнять другие обязанности, порученные генеральным директором.

ç) Департамент миграционной политики и проектов;

1) Проведение исследований для определения политики и стратегий в области миграции, а также мониторинг и координация реализации определенной политики и стратегий,

2) Выполнение секретариатских услуг Совета по миграционной политике и контроль за выполнением решений Совета,

3) Осуществление проектов, связанных с областью миграции,

4) Оказание помощи в разработке программ и проектов деятельности государственных учреждений и организаций в области миграции, оценка и утверждение проектных предложений, мониторинг проводимых исследований и проектов, поддержка выполнения этих исследований и проектов в соответствии с международными стандартами,

5) Проводить или проводить экспертизы, исследования и анализ воздействия в области миграции,

6) В сотрудничестве с Турецким статистическим институтом публиковать статистические данные по миграции, борьбе с торговлей людьми и защите жертв,

7) Подготавливать и публиковать ежегодный отчет о миграции,

8) Выполнять другие обязанности, возложенные на генерального директора.

d) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı;

1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

3) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

e) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı;

1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek,

2) Bu Kanun kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek,

3) Genel Müdürlük birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek,

4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) Департамент иностранных дел;

1) Осуществление связи и сотрудничества с другими странами и организациями, действующими на международной арене, по вопросам, относящимся к сфере деятельности Главного управления, обеспечение необходимой связи и координации, а также работа над новыми направлениями сотрудничества,

2) Обеспечение отношений с Европейским Союзом по вопросам, входящим в сферу обязанностей и деятельности Генерального Директората,

3) Осуществление процедур, связанных с временным направлением сотрудников Генерального директората за границу,

4) Составление программы визитов иностранных делегаций и официальных лиц, прибывающих в страну по вопросам, относящимся к сфере деятельности Генерального директората, работа по организации международных встреч, конференций, семинаров и других подобных мероприятий, а также обеспечение координации,

5) Осуществлять мониторинг деятельности и событий в зарубежных странах по вопросам, относящимся к сфере компетенции Генерального директората,

6) Поддерживать контакты с официальными лицами, отвечающими за вопросы миграции в дипломатических представительствах в Турции,

7) Выполнять другие обязанности, порученные генеральным директором.

g) Департамент развития стратегии;

1) Выполнение обязанностей, возложенных на отделы разработки стратегии и финансовых услуг Законом о государственном финансовом управлении и контроле № 5018 от 10/12/2003, статьей 15 Закона № 5436 от 22/12/2005 о внесении изменений в Закон о государственном финансовом управлении и контроле и некоторые законы и декреты, а также другими законодательными актами,

2) Выполнять другие обязанности, возложенные генеральным директором.

ğ) Офис юридического советника;

1) Выполнение обязанностей, возложенных на юридические подразделения в соответствии с положениями Декрета-закона № 659 от 26/9/2011 о выполнении юридических услуг в государственных администрациях в рамках общего бюджета и специальных бюджетных администраций,

2) Выполнять другие обязанности, возложенные на главного менеджера.

h) Департамент по работе с персоналом;

1) Проведение исследований и подготовка предложений по кадровой политике и планированию Главного управления, развитию системы управления персоналом и установлению критериев эффективности,

2) Осуществляет назначение, перевод, продвижение по службе, выход на пенсию и аналогичные кадровые процедуры в отношении персонала Главного управления,

3) Выполнение иных обязанностей, возложенных на Генерального директора.

Осуществлять сделки с движимым и недвижимым имуществом в рамках соответствующего законодательства,

3) Организовывать и осуществлять общую документальную и архивную деятельность,

4) Планирование и осуществление мероприятий по гражданской обороне, мобилизации, ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Главного управления,

5) Принимать необходимые меры для эффективной, оперативной и точной обработки заявок на получение информации, подаваемых в соответствии с Законом о праве на информацию от 9/10/2003 под номером 4982,

6) Создавать, управлять или иметь действующие центры и приюты для жертв торговли людьми,

7) Выполнять другие обязанности, порученные генеральным директором.

Taşra teşkilatı

MADDE 109 – (1) Genel Müdürlük, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurt dışı teşkilatı

MADDE 110 – (1) Genel Müdürlük, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

(2) Büyükelçiliklerde görev alan göç müşavirlerinin görevleri şunlardır:

a) Görevli oldukları ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla Genel Müdürlük arasında göç alanına ilişkin iş birliği ve koordinasyonu sağlamak

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek ve Genel Müdürlüğe iletmek

c) Bulundukları ülkeyle ülkemiz arasında göç alanındaki mevzuatın uygulanmasını takip etmek

ç) Düzensiz göçe konu yabancıların sınır dışı edileceği veya gönüllü geri dönüşlerinin sağlanacağı ülkelerde bu faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli temas ve bağlantıları kurmak

d) Menşe ülke bilgilerine ilişkin işlemleri yürütmek

e) Genel Müdürlükçe insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin olarak verilecek görevleri yapmak

f) Görevli oldukları ülkelerle müştereken yürütülecek göç ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin proje tekliflerini önermek, hazırlamak ve yürütülen projeleri takip etmek

g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak

(3) Konsolosluklarda görev alan göç ataşelerinin görevleri şunlardır:

a) Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve sonuçlandırmak

b) Başvurularla ilgili bilgi ve belge toplamak, eksik bilgi ve belgeleri yabancıdan talep etmek, gerektiğinde ilgiliyle mülakatlar yaparak değerlendirmek ve bunları kayıt altına almak

c) Konsolosluklarca karara bağlanabilecek vize başvurularını doğrudan, ikamet izni başvuruları ile Genel Müdürlüğün kararını gerektiren vize başvurularını ise Genel Müdürlüğün kararını aldıktan sonra konsolosun onayına sunmak

ç) Türkiye’den sınır dışı edilecek veya gönüllü geri dönecek yabancıların, gidecekleri ülkedeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak

d) Görev yaptıkları ülkede göç konuları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yıllık raporlar hazırlamak

e) Göç alanına ilişkin konsoloslar tarafından verilen diğer görevleri yürütmek

f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yürütmek

Провинциальная организация

СТАТЬЯ 109 – (1) Генеральный директорат уполномочен создавать провинциальные организации в рамках положений соответствующего законодательства.

Çalışma grupları ve düzenleme yetkisi

MADDE 111 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında, hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Gruplar, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir uzmanın koordinasyonunda faaliyet gösterir.

(2) Genel Müdürlük, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenleme yapmaya yetkilidir.

Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri

MADDE 112 – (1) Genel Müdürlüğün her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

(2) Genel Müdür ve her kademedeki Genel Müdürlük yöneticileri, sınırları açıkça belirtilmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sürekli Kurul ve Komisyonlar ile Geçici Komisyonlar

Sürekli kurul ve komisyonlar

MADDE 113 – (1) Genel Müdürlüğün sürekli kurul ve komisyonları şunlardır:

a) Göç Danışma Kurulu

b) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu

c) Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu

(2) Sürekli kurul ve komisyonların üyelerinin yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü toplantılarının yer ve zamanı ile çalışma ve karar verme usul ve esasları ile kurul ve komisyonlara ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

(3) Sürekli kurul ve komisyonların sekretaryası ve destek hizmetleri, Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Постоянные советы и комиссии и временные комиссии

Постоянные советы и комиссии

Göç Danışma Kurulu

MADDE 114 – (1)Göç Danışma Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Dışişleri bakanlıklarının en az daire başkanı seviyesindeki temsilcileri, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları, Yabancılar Dairesi, Uluslararası Koruma Dairesi, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi ve Göç Politika ve Projeleri Dairesi başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Temsilcisi, göç konularıyla ilgili beş öğretim elemanı ve göç alanında çalışmalarda bulunan beş sivil toplum kuruluşu temsilcisinden oluşur. Kurul toplantılarına Başkan tarafından, yurt içi ve yurt dışından göç alanında uzman kişiler çağrılarak görüşleri alınabilir. Kurul yılda iki kez olağan olarak toplanır. Kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantı gündemi, Başkan tarafından belirlenir.

(2) Öğretim elemanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde seçilir.

(3) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak

b) Göç alanında yapılması planlanan yeni düzenlemeleri değerlendirmek

c) Göç politikaları ve hukuku alanında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını incelemek

ç) Göçle ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını değerlendirmek.

d) Göç alanında çalışmalar yapmak üzere alt komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek

(4) Kurulun tavsiye niteliğindeki kararları, Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilir.

Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu

MADDE 115 – (1) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu, Genel Müdürlük temsilcisi başkanlığında, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarınca görevlendirilen birer temsilci ve bir göç uzmanından oluşur. Komisyona, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği temsilcisi gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilir. Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında, bir veya birden fazla komisyon kurulabilir. Genel Müdürlük temsilcisi ve göç uzmanı iki yıl, diğer üyeler ise en az bir yıl için asıl ve yedek olmak üzere belirlenir. Komisyon başkan ve üyelerine, görevleri süresince ek görev verilmez.

(2) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) İdari gözetim kararları ve kabul edilemez başvurularla ilgili kararlar ile hızlandırılmış değerlendirme sonucu verilen kararlar hariç, uluslararası koruma başvuruları hakkında verilen kararlar ile başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahibi hakkındaki diğer kararlara karşı itirazları değerlendirmek ve karar vermek

b) Uluslararası korumanın sona ermesi ya da iptaline yönelik kararlara karşı itirazları değerlendirmek ve karar vermek

(3) Komisyonlar, doğrudan Genel Müdürün koordinasyonunda çalışır.

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu

MADDE 116 – (1)Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu, Bakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Dışişleri bakanlıkları ile Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, ilgili kolluk birimleri ve Genel Müdürlüğün en az daire başkanı seviyesindeki temsilcilerinden oluşur.

(2) Kurul toplantılarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra birimleri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluş temsilcileri ile konuyla ilgili uzmanlar çağrılabilir. Kurul, gündemli olarak altı ayda bir toplanır. Kurul, ayrıca Başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantı gündemi, üyelerin görüşü alınmak suretiyle Başkan tarafından belirlenir.

(3) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Düzensiz göçle etkin şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak

b) Yasa dışı olarak Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış yollarını tespit ederek önlemler geliştirmek

c) Düzensiz göçe yönelik tedbirleri geliştirmek

ç) Düzensiz göçle mücadele alanında mevzuat oluşturma ve uygulama çalışmalarını planlamak ve uygulanmasını izlemek

(4) Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.

Geçici komisyonlar

MADDE 117 – (1) Genel Müdürlük, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere Bakan onayıyla, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici komisyonlar oluşturabilir.

(2) Geçici komisyonların oluşumu, üye sayısı, görevlendirme ve seçilme yeterlilikleri, olağan ve olağanüstü toplantılarının yer ve zamanı, çalışma, karar alma usul ve esasları ile kurullarla ilgili diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama ve Personele İlişkin Hükümler

Atama ve görevlendirme

MADDE 118 – (1) Genel Müdürlükte, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına müşterek kararla, diğer kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan onayıyla atama yapılır.

(2) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme, personelin aylık, ödenek, her tür zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarınca ödenmek kaydıyla yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılır, Genel Müdürlükte geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden kabul edilir ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin yüzde otuzunu aşamaz.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ

Положения о назначении и персонале

Назначение и расстановка кадров

Personele ilişkin hükümler

MADDE 119 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında Göç Uzmanı ve Göç Uzman Yardımcısı, taşra teşkilatında İl Göç Uzmanı ve İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.

(2) Göç Uzman Yardımcılığı ve İl Göç Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve uluslararası ilişkiler alanında en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve bunların dışında yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Göç Uzman Yardımcılığı ve İl Göç Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur.

(3) Göç uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavları ile uzmanlığa atanmaları hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) İl Göç Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar İl Göç Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar. İl göç uzmanı ve il göç uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, komisyonların oluşumu, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Genel Müdürlükte özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren işlerde sözleşmeyle yabancı uzman istihdam edilebilir. Bu personele ödenecek aylık ücretin net tutarı, birinci dereceli Göç Uzmanına mali haklar kapsamında ödenen aylık net tutarı geçmemek üzere Genel Müdür tarafından belirlenir ve bunlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı, Genel Müdürlüğün toplam kadro sayısının yüzde birini geçemez ve bunların istihdamına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(6) Genel Müdürlükte, Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ile Göç Politika ve Projeleri Dairesi, Uyum ve İletişim Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi, Strateji Geliştirme Dairesi ve Destek Hizmetleri Dairesi başkanları ile göç müşavirleri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından atanır veya görevlendirilir.

Kadrolar

MADDE 120 – (1) Genel Müdürlüğün kadrolarının tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

MADDE 121 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

Atıf yapılan hükümler

MADDE 122 – (1) Diğer mevzuatta, 15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna yapılmış olan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır. Diğer mevzuatta geçen yabancılara mahsus “ikamet tezkeresi” ibaresinden, bu Kanundaki “ikamet izni” anlaşılır.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ

Различные положения

Положение

СТАТЬЯ 121 – (1) Процедуры и принципы осуществления настоящего Закона определяются нормативными актами, которые будут изданы.

Değiştirilen hükümler

MADDE 123 – (1) 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 34 üncü maddesinde yer alan “vatandaşlar ve yabancılara” ibaresi “vatandaşlara” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,

g) İnsan ticareti suçunun mağduru olanlar.”

(3) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzman Yardımcıları, İl Göç Uzman Yardımcıları” ibaresi, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzmanlığına, İl Göç Uzmanlığına” ibaresi eklenmiştir.

b) 152 nci maddesinin “II– Tazminatlar” kısmının “A– Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine “Yükseköğretim Kurulu Uzmanları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Göç Uzmanları” ibaresi, (h) bendine “İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Göç Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Göç Uzmanları,” ibaresi, (h) bendine “İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İl Göç Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.

(4) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü.”

(5) 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun;

a) 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “ikamet izninin süresi ile” ibaresi metinden çıkarılmıştır.

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Uluslararası koruma başvurusunda bulunan ve İçişleri Bakanlığınca şartlı mülteci statüsü verilen yabancı ve vatansız kişilere,”

c) 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancılar, ilk çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapar. Konsolosluk, bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık, ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci maddeye göre başvuruları değerlendirir; durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Yabancılar, konsolosluklardan almış oldukları çalışma izinlerinde belirtilen süre kadar Türkiye’de kalıp çalışabilir.”

ç) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c)İçişleri Bakanlığının olumsuz görüş bildirmesi,”

d) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmış olması veya Türkiye’ye girişinin yasaklanması,”

(6) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvele “55) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” sırası eklenmiştir.

(7) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (çç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“çç) Yabancılar kütüğü: Türkiye’de Vatansız Kişi Kimlik Belgesi alanlar ve herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli ikamet izni verilenlerle, yasal olarak bulunan yabancılardan yabancılar kimlik numarası talep edenlerin kayıtlarının tutulduğu kütüğü,”

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye’de herhangi bir amaçla en az doksan gün süreli ikamet izni alan yabancılar, Genel Müdürlükçe yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Ancak, Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancılar da talep etmeleri hâlinde yabancılar kütüğüne kayıt edilir. Bu kütüğe kayıt edilen yabancılar, her tür nüfus olayını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Diplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır.”

(8) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (27) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız kişi: İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru sahibi, mülteci, ikincil koruma veya şartlı mülteci statüsü sahibi veya vatansız olarak tanınan kişileri,”

b) 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler,”

c) 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “vatansız ve sığınmacı sayıldıkları” ibaresi “uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları” şeklinde değiştirilmiştir.

(9) Ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” bölümü olarak eklenmiştir.

(10) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin 9 uncu sırasına “Basın-Yayın ve Enformasyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Göç İdaresi,” ibaresi eklenmiştir.

Измененные положения

СТАТЬЯ 123 – (1) Фраза “граждане и иностранцы” в статье 34 Закона о паспорте от 15/7/1950 и под номером 5682 была изменена на “граждане”.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 124 – (1)15/7/1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 4 üncü, 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 24 üncü, 25 inci, 26 ncı, 28 inci, 29 uncu, 32 nci, 33 üncü, 35 inci, 36 ncı, 38 inci ve ek 5 inci maddeleri, 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Отмененное законодательство

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünce tutulan dosya, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıt ve diğer dokümanlar ile bilgi sistemleri, elektronik projeler ve veri tabanları Genel Müdürlüğe ve ilgili taşra birimlerine kademeli olarak devredilir. Devre ilişkin olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük arasında bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde protokol yapılır ve Bakan onayıyla yürürlüğe girer.

(2) Bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl sonra kabul ve barınma merkezleri ile geri gönderme merkezlerine ait taşınırlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe devredilmiş, taşınmazlar ise hiçbir işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş sayılır. Devir nedeniyle yapılan işlemler, harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu Kanunun uygulanmasında taşınır devri ile taşınmazların tahsisi ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yetkilidir.

(3) Genel Müdürlüğün 2013 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre karşılanır. 31/12/2014 tarihine kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü adına ihdas edilen kadroların yüzde ellisini geçmemek üzere, 6363 sayılı Kanundaki sınırlamalara tabi olmadan atama yapılabilir.

(4) Bu Kanunda belirlenen esaslara göre Genel Müdürlüğün taşra teşkilatlanmasının tamamlanacağı tarihe kadar, yürütülmekte olan görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yapılmaya devam edilir. Genel Müdürlük, ilgili yerlerdeki teşkilatlanmanın tamamlandığı tarihte söz konusu birimlerde görev yapmakta olan personeli, 118 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayı sınırlamasına tabi olmaksızın devir tarihinden itibaren üç yılı aşmamak üzere anılan maddeye göre istihdam edebilir.

(5) Genel Müdürlük, merkez teşkilatında görev yapmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı ile il emniyet müdürlüklerinin ilgili şubelerinde en az iki yıl süreyle görev yapmış personeli, 118 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sayı sınırlamasına tabi olmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle anılan maddeye göre istihdam edebilir.

(6) Bu Kanunun İkinci Kısmının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde valiliklere yazılı olarak müracaat eden yabancılar, bu Kanunda ikamet izinleriyle ilgili kendilerine tanınan haklardan yararlandırılır.

(7) Bu Kanunun Üçüncü Kısmının yürürlüğe girdiği tarihten önce, 14/9/1994 tarihli ve 94/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca statü verilenlere bu Kanunda belirtilen statülerine göre işlem yapılır, başvuru yapanların işlemleri ise bu Kanuna göre sonuçlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren Üçüncü Kısmın yürürlüğe girdiği tarihe kadar, anılan Yönetmelik uyarınca statü verilenler ile başvuru yapanlardan ikamet izni harcı alınmaz.

(8) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Переходные положения

Yürürlük

MADDE 125 – (1)Bu Kanunun;

a) 122 nci maddesi, 123 üncü maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları ile 124 üncü maddesi hariç olmak üzere Beşinci Kısmı yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 126 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Исполнение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *